Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

(Thanhuytphcm.vn) - Trong các ngày 18, 19 và 20/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân sự kiện này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao đổi về một số vấn đề trọng tâm của công tác mặt trận.

* Phóng viên: Xin đồng chí điểm lại một số kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước và phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Nội dung, phương thức tập hợp có nhiều đổi mới, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức với cổ vũ, lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giữa truyền thông đại chúng với vận động cá nhân, tiếp cận tới mọi thành phần, đối tượng để tập hợp, đoàn kết.

Một trong kết quả nổi bật là nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tích cực triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mặt trận đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội.

Mặt trận các cấp đã lựa chọn những vấn đề bức xúc ở địa phương để tổ chức giám sát, báo cáo, kiến nghị sau giám sát của Mặt trận, đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được các bộ ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp nhận, kịp thời chỉ đạo giải quyết và thông báo đến các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chủ trì và tham gia giám sát liên ngành được 4.093 cuộc; Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ trì giám sát 22.679 cuộc; Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì giám sát 466.012 cuộc. Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã tổ chức 86.872 cuộc phản biện xã hội, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, đề án quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước ngày càng có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn.

* Để đạt được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua, những bài học kinh nghiệm rút ra là gì?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động; xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước để đảm bảo về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tăng cường sức mạnh tổng hợp. Nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận.

* Hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ hướng đến nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt hơn nữa việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, động viên mọi người hướng về Tổ quốc, tùy theo sức mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng, phản biện của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cho hiệu quả. Phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Quan tâm hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, thường xuyên chăm lo đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp tuyên truyền, động viên nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo, vươn lên làm giàu; không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Động viên các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế đồng tâm, hiệp lực, đóng góp trí tuệ, tài năng, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an của mỗi địa phương và trong cả nước.

MTTQ cũng sẽ tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo