Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Cần Giờ: Xử lý nghiêm các trường hợp không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập

Huyện Cần Giờ tổ chức tập huấn những quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban, đơn vị. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

(Thanhuytphcm.vn) - Xác định việc minh bạch, trung thực trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ luôn tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý…

Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; quy định về giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm, chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức được nâng lên. Việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản được thực hiện đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu, hướng dẫn, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay chưa có đơn, thư phản ánh, khiếu nại về kết quả kê khai của các đối tượng thuộc diện kê khai.

Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thẩm định, đối chiếu bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong 3 năm trước liền kề (kể cả giải trình sự biến động và nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm hoặc giảm đi). Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm về việc kê khai tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện xác minh về tài sản, thu nhập đúng quy định (trong thời gian qua, chưa có trường hợp phải xác minh tài sản, thu nhập qua công tác thẩm định cán bộ).

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kê khai và công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập và vai trò của người đứng đầu đối với 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; trong quá trình giám sát, qua nghiên cứu, kiểm tra các bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai ở các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã yêu cầu 8 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý giải trình; tổ chức thẩm tra, xác minh tài sản, thu nhập của 2 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chỉ đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khảo sát, giám sát, kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Qua đó, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên có hạn chế trong công tác triển khai thực hiện và công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành thông báo nghiêm khắc phê bình đối với 2 đảng viên chưa thể hiện vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, 2018; chưa kê khai đầy đủ phần góp vốn, giá trị tài sản chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng các thửa đất; chưa giải trình đầy đủ nguồn hình thành tài sản tăng thêm.

Nhằm tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập, nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên tuyền, quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, trước hết là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc việc kê khai công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định.

Chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy rà soát tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy bãi bỏ hoặc thay thế các văn bản ban hành trước đây về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của huyện.

Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xem xét thành lập Tổ tiếp nhận, đảm bảo 100% bản kê khai tài sản, thu nhập được kiểm tra trước khi gửi về Tổ tiếp nhận của huyện. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập được thuận lợi; là cơ sở để thẩm định tiêu chuẩn phục vụ công tác cán bộ.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát, khảo sát và phản biện xã hội; lãnh đạo xây dựng chương trình phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định. Tăng cường công tác xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng hoặc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, không giải trình được nguồn gốc hình thành tài sản; đối với việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đầy đủ, không đảm bảo quy định, ngoài việc xem xét trách nhiệm của cá nhân kê khai, cần xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc hướng dẫn, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập để xảy ra các trường hợp vi phạm.

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Nội chính Huyện ủy, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Huyện ủy; phát huy vai trò của cán bộ phụ trách địa bàn, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; nắm bắt, xử lý thông tin từ 4 nguồn theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực.

Huyện ủy Cần Giờ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo