Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cần xử lý tốt mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8 năm 2019. Điểm cầu tại TPHCM có sự tham dự của đội ngũ báo cáo viên các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đóng tại TP; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Chính trị, Hội Nhà báo TP, Tổng Biên tập các báo, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và cán bộ chủ chốt, lãnh đạo công tác tuyên truyền miệng một số tỉnh thành phía Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi về một số kết quả nổi bật ngành văn hóa đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính phủ ban hành văn bản qui phạm pháp luật liên quan khá toàn diện và khá đầy đủ; đã ban hành 2 luật, 15 nghị định; trong đó có những nghị định ban hành lần đầu, về quản lý và tổ chức lễ hội, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, di sản, văn hóa cơ sở, điện ảnh, mỹ thuật…. Bộ đã xây dựng 14 đề án và 4 dự án, như dự án đầu tư nguồn nhân lực cho văn học, nghệ thuật, đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt gắn với cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại…

Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đã tham mưu Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong các gia đình; thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí về xây dựng gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng qui định thực hiện hương ước, qui ước… Đặc biệt, đã từng bước khắc phục sự chênh lệch trong hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền.

Trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, đã chú trọng bảo tồn các di sản văn hóa. Đến nay, Việt Nam có 27 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, gồm 8 di sản văn hóa, thiên nhiên của thế giới, 11 di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và 7 di sản tư liệu. Từ năm 2016 đến năm 2018, Bộ đã hỗ trợ các tỉnh thành tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho 238 di tích cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt…

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, một số vấn đề đặt ra là cần quan tâm hơn nữa đến văn học, đặc biệt là việc bố trí nguồn lực, để văn hóa có thể ngang tầm chính trị, kinh tế, là mục tiêu, động lực trong xây dựng và phát triển nước nhà. Cùng với đó, cần xử lý tốt mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế, xác định rõ những gì và cách thức cần bảo tồn, hòa hợp, tiếp thu văn hóa nhân loại cũng như đưa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Do vậy trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả cao các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Hội nghị cũng đã được nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thông tin về những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

An An

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo