Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Câu hỏi 15

Hỏi: Nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng mà ủy ban kiểm tra phải giải quyết là nội dung nào?

Đáp: Tiết 5.1.2, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định số 30) quy định nội dung tố cáo phải giải quyết đối với tổ chức đảng như sau:

"Những nội dung liên quan đến việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đoàn kết nội bộ".

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhận được đơn tố cáo đối với tổ chức đảng liên quan đến việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đoàn kết nội bộ thì ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, cũng theo Quy định số 30, những nội dung tố cáo mà ủy ban kiểm tra chưa đủ điều kiện xem xét thì kiến nghị cấp ủy phối hợp hoặc yêu cầu tổ chức đảng ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Phòng Nghiệp vụ 4, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo