Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Câu hỏi 24

Hỏi: Đảng viên A có đơn tố cáo Thường trực Huyện ủy X nhưng đã tự nguyện rút đơn tố cáo. Kết hợp với các nguồn thông tin khác, tổ chức đảng có thẩm quyền có được kiểm tra đối với Thường trực Huyện ủy X không?

Trả lời: Căn cứ Hướng dẫn 01-HD/UBKT, ngày 21 tháng 11 năm 2016 về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tại Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5 về thẩm quyền, nguyên tắc giải quyết tố cáo quy định:

“Trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo thì tổ chức đảng giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo, trừ trường hợp bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc.

Người tố cáo nhận thấy việc tố cáo không đúng hoặc không còn phù hợp thì có thể xin rút một, một số nội dung tố cáo hoặc rút đơn tố cáo.

Tổ chức đảng nhận thấy người tố cáo tự nguyện xin rút một hoặc một số nội dung tố cáo hay rút đơn tố cáo, nếu có cơ sở thì chấp nhận cho kết thúc giải quyết một phần nội dung tố cáo hoặc toàn bộ đơn tố cáo (Phải lập biên bản có ký xác nhận của người tố cáo).

Trường hợp người tố cáo xin rút đơn tố cáo, song nếu thấy nội dung tố cáo có căn cứ, cơ sở thì tổ chức đảng nghiên cứu, xem xét kết hợp với nguồn thông tin khác để phục vụ cho công tác kiểm tra”

Đồng thời, tại Tiết 1.1.2, Mục 1.1, Khoản 1, Điều 30, Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về đối tượng kiểm tra, giám sát gồm:

“Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, thường trực cấp uỷ từ cấp trên cơ sở trở lên; uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; ban cán sự đảng, đảng đoàn; đảng viên”.

Căn cứ quy định trên, thường trực huyện ủy X là đối tượng kiểm tra của Đảng nên tổ chức đảng có thẩm quyền có thể kiểm tra theo quy định. Việc đảng viên A có đơn tố cáo đối với thường trực huyện ủy X (đã tự nguyện rút đơn) có thể được xem là một trong những nguồn thông tin để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, nếu thấy có căn cứ, cơ sở thì kết hợp với các kênh thông tin khác để quyết định kiểm tra đối với Thường trực Huyện ủy X.

(Trích từ phần Hỏi – Đáp của Trang thông tin điện tử Ủy ban kiểm tra Trung ương).

Phòng Nghiệp vụ 4, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo