Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Câu hỏi 37

Hỏi: Trong quá trình giám sát đối với Ban cán sự đảng Bộ X, Đoàn giám sát phát hiện một số sai phạm của Ban cán sự trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc quy hoạch và bổ nhiệm một số cán bộ cấp Vụ (không đảm bảo điều kiện về công tác chuyên môn, trình độ lý luận chính trị…). Vậy, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Bộ X thu hồi quyết định bổ nhiệm và quyết định quy hoạch đối với các cán bộ trên thì có đúng quy định của Đảng không?

Trả lời: Tại Tiết 3.3, Khoản 3, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Nếu phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới ban hành các nghị quyết, quyết định, kết luận hoặc đảng viên ban hành các quyết định sai trái thì ủy ban kiểm tra yêu cầu xem xét lại, nếu không khắc phục thì báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan”.

Khoản 2, Điều 12, Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng quy định về xử lý kết quả giám sát:

“c) Yêu cầu đối tượng giám sát chấn chỉnh, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếu có)

  đ) Yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên có liên quan chỉ đạo đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Bộ X thu hồi quyết định bổ nhiệm và quyết định quy hoạch đối với một số cán bộ nêu trên là không đúng quy định, mà phải yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ X chỉ đạo Bộ X thu hồi các quyết định nêu trên.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương).

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo