Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Câu hỏi 39

Hỏi: Đảng viên B không đồng ý với quyết định của chi bộ xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đảng viên B gửi đơn khiếu nại lên đảng ủy cơ sở. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, đoàn giải quyết khiếu nại của đảng ủy cho rằng nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật là đã phù hợp nên vận động, đề nghị đảng viên B rút đơn khiếu nại. Vậy, việc Đoàn giải quyết khiếu nại vận động đảng viên rút đơn khiếu nại kỷ luật đó có đúng quy định của Đảng không?

Trả lời: Tại Tiết 5.2.1, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định thẩm quyền, nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng như sau:

“Khi nhận được khiếu nại kỷ luật đảng phải báo cho người khiếu nại biết; hướng dẫn người khiếu nại thực hiện đúng quy định của Đảng. Chậm nhất là 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương trở xuống; 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại (gửi trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến) phải xem xét, giải quyết, trả lời cho người khiếu nại. Trường hợp hết thời hạn mà chưa giải quyết xong phải thông báo cho người khiếu nại biết”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, việc đoàn giải quyết khiếu nại vận động, đề nghị đảng viên B rút đơn là không đúng quy định.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo