Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Câu hỏi 48

Hỏi: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A thì có đơn tố cáo nội dung vi phạm khác của đồng chí A. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Đoàn kiểm tra có được gộp nội dung tố cáo với nội dung kiểm tra mà Đoàn đang thực hiện để giải quyết không?

Trả lời: Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

Thẩm quyền quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm:

Thường trực ủy ban kiểm tra hoặc ủy ban kiểm tra (nơi không có thường trực ủy ban kiểm tra) có thẩm quyền quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên hoặc tổ chức đảng cấp dưới”.

Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 32, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng nêu:

Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nếu đối tượng kiểm tra bị tố cáo thì thường trực ủy ban kiểm tra hoặc ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra bổ sung và báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra”.

Căn cứ quy định trên, trong thời gian Đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra mà có đơn tố cáo nội dung vi phạm khác của đảng viên A thì Đoàn kiểm tra phải báo cáo Thường trực Ủy ban Kiểm tra hoặc Ủy ban Kiểm tra (nơi không có thường trực ủy ban) để xem xét, quyết định việc kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra và báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra. Đoàn kiểm tra không được tự ý gộp nội dung tố cáo với nội dung kiểm tra mà Đoàn đang thực hiện để giải quyết.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo