Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Câu hỏi 5

Hỏi: Đồng chí Nguyễn Văn A, là cán bộ được bầu cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp huyện nhiệm kỳ 2012-2017 (quyết định chuẩn y vào ngày 03-12-2014); đồng chí được tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022 (quyết định chuẩn y vào ngày 30/6/2017). Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị cho đồng chí Nguyễn Văn A được hưởng thêm 5% mức lương chuẩn theo chức danh đảm nhiệm.

Theo Khoản 2, Mục IV, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương[1]: “Cán bộ được bầu tái cử hoặc được tái bổ nhiệm cùng chức vụ từ nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) được hưởng thêm 5% mức lương chuẩn” của chức danh đảm nhận”. Đề nghị hướng dẫn thực hiện giải quyết chính sách lương của trường hợp nêu trên.

Trả lời

Khoản 2 Mục IV Hướng dẫn 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đã quy định “Cán bộ được bầu tái cử hoặc được tái bổ nhiệm cùng chức vụ từ nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) được hưởng thêm 5% mức lương chuẩn của chức danh đảm nhận”. Theo đó, đối với trường hợp đồng chí A (nêu tại ví dụ) được chuẩn y Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện từ ngày 03/12/2014, khi tái cử chức danh trên ở nhiệm kỳ tiếp theo sẽ được tính hưởng thêm 5% mức lương chuẩn sau khi đủ 60 tháng giữ chức danh Chủ tịch hội Cựu Chiến binh.

 

-------------------------
[1] Về hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo