Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Công bố kết luận thanh tra về Saigon Co.op

(Thanhuytphcm.vn) - Thanh tra TPHCM vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Theo kết luận của Thanh tra TPHCM, thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 175/TB – VP ngày 19/3/2020, giao Chánh Thanh tra TP thành lập đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op. Ngày 3/4/2020, Chánh Thanh tra TP ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTTP-P2 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op từ ngày 3/4/2020 đến hết ngày 18/5/2020 đoàn thanh tra TP đã làm việc trực tiếp với Saigon Co.op, các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op

Theo đó, Saigon Co.op được UBND TP phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1344/QĐ-UB-KT ngày 5/3/1999 với tổng vốn đăng ký là 23.133.392.985 đồng. Từ năm 1999 đến nay, Saigon Co.op được UBND TP giao cùng Sở Tài chính – Vật giá TP (nay là Sở Tài chính) xây dựng Quy chế quản lý nguồn vốn này trình UBND TP. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện, dẫn đến không cung cấp được cho Thanh tra TP cụ thể danh mục vốn, tài sản không chia có giá trị là 21.885.392.000 đồng.

Theo kết luận của Thanh tra, nhận thấy đến nay Saigon Co.op vẫn chưa xây dựng Quy chế quản lý nguồn vốn trên là thực hiện không đúng Điều 8 Thông tư số 83/2015/TT - BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định về quản lý tài sản không chia...

Qua kiểm tra, Thanh tra TP nhận thấy về sử dụng các nguồn vốn, tài sản (nhà, đất...), các tài sản Saigon Co.op tiếp nhận từ Liên hiệp HTX Mua bán TP chuyển sang và nguồn tài trợ khác, Saigon Co.op phải có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển và xây dựng quy chế để quản lý chặt chẽ tài sản không chia nhưng Saigon Co.op chưa mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia là không thực hiện đúng quy định.

Qua kiểm tra, danh sách tài sản các mặt bằng nhà đất Saigon Co.op đang quản lý sử dụng thì hiện nay, các mặt bằng Saigon Co.op đang sử dụng có hợp đồng thuê, điều khoản thanh toán là trả tiền thuê hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần. Riêng mặt bằng số 1 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (Cửa hàng Co.op Food Đặng Văn Bi) Saigon Co.op đã quản lý, sử dụng hiện nay không có hồ sơ pháp lý.

Về việc tăng vốn điều lệ năm 2020, về trình tự thủ tục, qua kiểm tra Thanh tra TP nhận thấy Saigon Co.op thực hiện chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được Đại hội thành viên thông qua. Về nguồn vốn góp, các HTX thành viên tổ chức triển khai việc huy động vốn của các thành viên không đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Hợp tác xã và Điều lệ.

Kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thành viên, Thanh tra TP cũng nhận thấy có 6 HTX hoạt động kinh doanh không có hiệu quả trong các năm 2018, 2019; một số HTX hoạt động mức lợi nhuận đạt sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng là điều không bình thường.

Bên cạnh đó, phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của các HTX thành viên cho thấy, tỷ suất lợi nhuận đạt được từ 26% - 39% trên vốn góp nên nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở. Điều này cũng cho thấy nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động. Đồng thời, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay…

Ngoài ra, để quá trình thanh tra được chính xác, chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật, ngày 24/7/2020, Thanh tra TP có văn bản số 166/TTTP-P5 đề nghị Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tạm đình chỉ việc tiến hành Đại hội thành viên cho đến khi có kết luận chính thức và ý kiến chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền nhưng Saigon Co.op không chấp hành, vẫn tiến hành Đại hội biểu quyết các vấn đề liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động và nội dung kết luận thanh tra về công tác nhân sự, phương án huy động vốn, tăng vốn điều lệ, việc rút vốn của các HTX thành viên… là vi phạm pháp luật thanh tra.

Theo kết luận của Thanh tra TP, các sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Hội đồng quản trị Liên hiệp; Thành viên Liên hiệp; Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Yêu cầu Saigon Co.op nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật thanh tra

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo yêu cầu Saigon Co.op nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật thanh tra như: tạm ngưng thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận thanh tra và không thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op chủ trì phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương xây dựng quy chế để quản lý, mở sổ theo dõi chặt chẽ tài sản không chia tích lũy qua các năm được tiếp nhận từ Liên hiệp Hợp tác xã Mua bán thành phố chuyển sang đến nay (từ năm 1999); nguồn tài trợ khác; Saigon Co.op có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển.

Đồng thời, tổ chức rà soát kiểm tra, làm rõ nguồn vốn góp của các Hợp tác xã thành viên; đề xuất phương án xử lý số vốn điều lệ tăng từ vốn, tài sản không chia; số tiền huy động năm 2020 tăng vốn điều lệ không đúng quy định; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý số tiền tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn tích lũy không chia qua các năm báo cáo UBND TP; Xây dựng phương án huy động vốn cụ thể, phương thức thực hiện, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của TP; cần lấy ý kiến của các sở ngành chức năng trước khi trình UBND TP. Riêng mặt bằng số 1 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (Cửa hàng Co.opFood Đặng Văn Bi) hiện nay mặt bằng này chưa có hồ sơ pháp lý. Do đó, Saigon Co.op khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý đối với tài sản này để quản lý và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

UBND TP giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Saigon Co.op khẩn trương đề xuất hướng xử lý đối với việc tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op qua các năm từ nguồn vốn tích lũy không chia không đúng quy định của Luật Hợp tác xã, trình UBND TP xem xét, quyết định; Chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 0301175691 lần thay đổi thứ 34 ngày 4/2/2020 của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với các Hợp tác xã thành viên trong việc góp vốn tăng vốn điều lệ của các thành viên của Saigon Co.op không đúng quy định của Luật Hợp tác xã; Xem xét không công nhận các Nghị quyết mà Đại Hội thành viên ban hành trong thời gian từ khi có quyết định thanh tra cho đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của người có thẩm quyền.

Thanh tra TP cũng đề nghị UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP chủ trì phối hợp Sở Tài chính (Thường trực Ban chỉ đạo 167); Saigon Co.op kiểm tra, rà soát tất cả nhà, đất có nguồn gốc của Nhà nước đang giao Saigon Co.op quản lý, sử dụng...

Đối với các Hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op cần chấp hành nghiêm túc các quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp với Saigon Co.op và có trách nhiệm báo rõ nguồn vốn góp của các Hợp tác xã thành viên trong việc góp vốn tăng vốn điều lệ năm 2020…

Cũng theo kết luận, Thanh tra TP đề nghị UBND TP giao Giám đốc Công an TP tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan do Thanh tra TP chuyển giao và khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan tại Saigon Co.op để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo