Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ quan trọng của Đảng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Đảng bộ Đại học quốc gia TPHCM là đảng bộ cấp trên cơ sở, có 14 cơ sở đảng trực thuộc, gồm 11 đảng bộ cơ sở1 và 3 chi bộ cơ sở2, với 2.297 đảng viên sinh hoạt tại 147 chi bộ trực thuộc, trong đó 637 đảng viên sinh viên sinh hoạt tại 22 chi bộ sinh viên.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học quốc gia TPHCM, trong đó chú trọng và tập trung kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là về đoàn kết nội bộ, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy và các giải pháp khắc phục của các tổ chức đảng và đảng viên tại các cơ sở.

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới, những điểm có bổ sung, sửa đổi, phù hợp với tình hình hiện nay đến tất cả cán bộ đảng viên để hiểu, biết và chấp hành.

Đồng thời, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các quy định của Đảng nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm lớn của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng bộ chi bộ cơ sở trực thuộc; khắc phục tình trạng đối phó, hình thức, buông lỏng hoặc thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở.                

Đối với các cuộc kiểm tra, giám sát đều báo cáo kết quả để Ban Thường vụ Đảng ủy có ý kiến kết luận, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng khắc phục. Các đoàn kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng quy trình thủ tục và thời gian; thành phần các đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn và cấu tạo thêm các đảng viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực tham gia thành viên đoàn.

Kết quả, trong năm 2019, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 7 đảng viên, giám sát chuyên đề 11 cuộc đối với 7 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được hiệu quả thiết thực, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ Đại học Quốc gia là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Tổ chức Đảng ủy và 1 đảng viên về công tác tổ chức cán bộ trong việc tham mưu, thực hiện quy trình về công nhận đảng viên chính thức, xóa tên đảng viên và cho ra khỏi Đảng (đây là lần đầu tiên cấp ủy thực hiện nhiệm vụ này). Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kết luận có vi phạm và chỉ đạo kiểm điểm, xử lý theo quy định đồng thời khắc phục nhanh các tồn tại hạn chế trong công tác chuyển đảng chính thức, xóa tên đảng viên, cho ra khỏi Đảng.

Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia rút ra một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như:

Thứ nhất, các cấp ủy từ đảng ủy đến cơ sở cần nghiêm túc tổ chức quán triệt các quy định, quyết định của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cán bộ đảng viên và nắm rõ hơn về quy trình kiểm tra, giám sát, nguyên tắc thủ tục khi tiến hành kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Thứ hai, các cấp ủy phải tăng cường hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Phải xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo và là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, nắm chắc tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng cấp dưới để kịp thời có biện pháp cụ thể trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Thứ ba, Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động đề xuất và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Giúp cấp ủy trong sơ kết, tổng kết nhiệm vụ kiểm tra, có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã vận dụng sáng tạo, đưa các quy định, quyết định vào thực tiễn bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể, có sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt tổng kết các chuyên đề để từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ năm, phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần, kịp thời biểu dương, khen thưởng để cán bộ làm công tác kiểm tra thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của mình.

Trong năm 2020, Đảng bộ Đại học Quốc gia đề ra một số nội dung trọng tâm cần kiểm tra, giám sát bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng trực thuộc về chuẩn bị nhân sự và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

- Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh; Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở trong việc tổ chức thực hiện việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc của của cán bộ, công chức, viên chức qua các hội nghị đối thoại của đơn vị; việc đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

- Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên phụ trách về một số lĩnh vực như tự chủ trong giáo dục đại học, công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân... việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiền phong, gương mẫu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại học Quốc gia TPHCM

_____________________

[1] Trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Kinh tế - Luật, trường Đại học Quốc tề, trường Đại học Công nghệ thông tin, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Cơ quan Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Viện Môi trường và Tài nguyên, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Ban Quản lý Dự án xây dựng Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

[2] Nhà Xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Chính trị - Hành chính, Khoa Y.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo