Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Ý chí, khát vọng của dân tộc ta trong thời kỳ mới

Chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm nhấn mới phản ánh ý chí, khát vọng của dân tộc ta, nhân dân ta về phát triển đất nước trong thời kỳ mới. (Ảnh minh họa: Quốc Việt)

(Thanhuytphcm.vn) - Cũng như những Đại hội gần đây của Đảng ta, chủ đề Đại hội hàm chứa những “nội dung trọng yếu”, “mang tính chủ đạo” trong các văn kiện của Đại hội. Chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm nhấn mới phản ánh ý chí, khát vọng của dân tộc ta, nhân dân ta về phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đó là “… phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; … phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Khát vọng là sự mong muốn, khao khát day dứt, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ, không bao giờ khuất phục trước mọi thử thách…

Ngày xưa, với khát vọng chủ quyền quốc gia độc lập “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” mà suốt mấy thế kỷ nhân dân Đại Việt đã kiên cường chiến đấu chống lại bao cuộc xâm lăng của kẻ thù Phương Bắc để giữ vững “nền văn hiến đã lâu” để “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.

Thời cận hiện đại, với khát vọng “cứu dân, cứu nước”, “phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân” để “độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua hàng chục năm bôn ba khắp hải ngoại tìm đường cứu nước. Trở về Tổ quốc, Bác Hồ đã “đoàn kết toàn dân tộc” dưới ngọn cờ đại nghĩa “Việt Minh” tạo nên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc với quy luật quan hệ biện chứng “đoàn kết” thì “thành công”, “đại đoàn kết” thì “đại thành công”.

Nhờ đó, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành độc lập cho non sông sau bao thập niên nô lệ, làm nên chiến công vĩ đại đầu tiên trong thế kỷ XX của dân tộc ta. Với ý chí, khát vọng giữ vững “lời thề độc lập” bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng, với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thực hiện ý chí thống nhất non sông và khát vọng hòa bình, làm nên chiến công chói lọi thứ hai trong thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Sau khi cả nước dường như đã vắt sạch sức lực, của cải cho cuộc kháng chiến gian khổ, khốc liệt, lại bị bao vây cấm vận, thiên tai, địch họa và thêm những sai lầm trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội …, đất nước lâm vào khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Với ý chí kiên cường, khát vọng day dứt vượt ra khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công, tạo nên thắng lợi to lớn thứ 3 của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Bước sang thế kỷ XXI, trải qua hai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 2 thập niên đầu, đất nước ta ngày càng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao.

Từ thực tiễn 35 năm đổi mới, nắm bắt xu hướng vận động của tình hình thế giới, từ khắp mọi miền của đất nước dấy lên khát vọng “muốn làm một cái gì đó to lớn hơn”, trong đó có những khát vọng riêng tùy theo tâm thế, điều kiện, nghề nghiệp kinh nghiệm của mình, song tựu trung lại toát lên khát vọng cháy bỏng muốn phát triển đất nước phồn vinh hơn với một vị thế cao hơn để xứng với truyền thống kiên cường của dân tộc đã được vun bồi, với các cường quốc năm châu trong bối cảnh mới. Ý Đảng, lòng dân, khát vọng của dân tộc được thể hiện trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ chủ đề đến các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và mục tiêu cụ thể trong từng thời gian với từng cột mốc lịch sử của dân tộc sắp tới.

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công, đất nước ta ngày càng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. (Ảnh minh họa: Quốc Việt) Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công, đất nước ta ngày càng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. (Ảnh minh họa: Quốc Việt)

Thực hiện quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động mới cho phát triển nhanh và bền vững” phấn đấu đạt mục tiêu:

- Năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao;

- Năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước độc lập Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta là nước phát triển, thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa, có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Đó không phải là mộng mơ hão huyền mang tính chủ quan, duy ý chí, mà là khát vọng của cả dân tộc, bắt nguồn từ niềm tin được xây dựng từ thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới (chính trị - xã hội ổn định; quy mô và tiềm lực kinh tế tăng lên; các lĩnh vực xã hội ngày càng tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…). Có niềm tin là có tất cả. Kiên định con đường Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn, với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn đã có, cân nhắc kỹ lưỡng, tính toán phù hợp, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén chớp thời cơ, tạo nên vận hội mới cho đất nước, khát vọng của nhân dân ta, dân tộc ta được thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) chắc chắn sẽ thành hiện thực!

PGS.TS Phan Xuân Biên

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo