Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Người dân TP đón chào năm mới 2020 tại khu vực trước Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, trong đó xác định nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2020 gồm: Các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm năm tròn ngày sinh một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống và các hoạt động kỷ niệm khác; các ngày lễ quốc tế; kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác…

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức đúng tầm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp theo các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, TPHCM; tạo được không khí phấn khởi, vui tươi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân TP.

Ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; hệ thống tuyên giáo TP tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Thành phố nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 của đất nước với tuyên truyền thành tựu đạt được trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020); thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; kết luận Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố trong năm 2019 và xác định nhiệm vụ, giải pháp định hướng trong năm 2020; đặc biệt là chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mai Trần


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo