Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động để đáp ứng nhu cầu cán bộ khi tiến hành bổ nhiệm

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Thông báo Kết luận số 3150-TB/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp TP năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018; chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025…

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3, Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Ngân hàng. Qua kiểm tra cho thấy, Ban thường vụ cấp ủy các đơn vị chủ động ban hành các văn bản để cụ thể hóa một số tiêu chí, nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị và các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; quan tâm thường xuyên chỉ đạo về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ chỉ thị, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các chi bộ nhất là Bí thư, Phó bí thư chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát về thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm và tiến độ thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: việc tự rà soát, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” của cá nhân cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ; tỷ lệ tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện chưa đúng quy định; vẫn còn trường hợp kết luận phân loại tổ chức Đảng chưa đảm bảo nội dung tiêu chí. Chất lượng sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ chưa cao, nội dung sinh hoạt chi bộ chủ yếu về công tác chuyên môn; tinh thần tự phê bình và phê bình yếu, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu ý kiến; không kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng của đảng viên… Về công tác kết nạp đảng viên, cơ cấu đảng viên được kết nạp chưa đều; vẫn còn cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đầu tư cho công tác kết nạp đảng viên mà giao khoán cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy cần có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để phát huy các mặt làm được và khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Ngoài ra, qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quận ủy Quận 7, Huyện ủy Hóc Môn, Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TPHCM cho thấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ban Thường vụ quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở quan tâm thực hiện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý và cán bộ quy hoạch cấp ủy. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm thực hiện nghiêm các quy trình, quy định, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, qua luân chuyển tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận cơ sở, rèn luyện trong thực tiễn để có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tiếp cận chức danh quy hoạch. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng, quy hoạch "động - mở", đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện;…

Tuy nhiên, công tác chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị của cán bộ chưa đạt yêu cầu, còn nhiều cán bộ là lãnh đạo chủ chốt đơn vị, cán bộ chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy chưa hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị. Các đơn vị chưa rà soát, phối hợp với đơn vị có chức năng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị nhằm thực hiện chuẩn hóa trình độ chính trị theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác quy hoạch cán bộ  thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu ở một số cấp ủy trực thuộc. Công tác luân chuyển cán bộ còn gặp khó khăn; việc bổ sung nhân sự lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị còn chậm. Đơn vị Đảng ủy cấp trên cơ sở (Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TPHCM)  không có chính quyền cùng cấp, quản lý cơ sở của nhiều bộ, ngành nên công tác cán bộ của Đảng ủy chưa thật sự chủ động, công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành chưa tốt, làm ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Qua công tác kiểm tra, Ban Tổ chức Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy quan tâm thực hiện định kỳ việc rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch để kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động để đáp ứng nhu cầu cán bộ khi tiến hành bổ nhiệm; lãnh đạo rà soát, bổ sung quy hoạch theo định kỳ hàng năm gắn với công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá cán bộ; tăng cường tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện luân chuyển bố trí cán bộ quy hoạch tiếp cận chức danh để nâng cao tính khả thi và đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, nhất là các quy định, quy trình có liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ; hướng dẫn, hỗ trợ cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo theo quy định. Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ tại cấp ủy cơ sở. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể, có chế độ khuyến khích để chọn cử cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị; rà soát các trường hợp đã học cử nhân chính trị nhưng không thuộc đối tượng được xác nhận tương đương và học hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, cử đi học để đảm bảo tiêu chuẩn chính trị.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 theo Thông báo kết luận số 3150-TB/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy đã được Ban Tổ chức Thành ủy chủ động thực hiện, tuy tiến độ một số nội dung có chậm so với kế hoạch đề ra do Ban có nhiều nội dung công tác phát sinh ngoài chương trình công tác năm nhưng nhìn chung đã bám sát chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng và chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp nắm được tình hình, kết quả tổ chức thực hiện tại các cấp ủy cơ sở đối với những nội dung mà Ban đã tham mưu triển khai, nhất là những việc làm được, cách làm hay cũng như phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện để ghi nhận, hướng dẫn, chấn chỉnh, bổ sung và sửa đổi phù hợp hoặc báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết.

Trong năm 2020, là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ của quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo