Chủ Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022

Lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản 10% biên chế của Bộ Chính trị đề ra

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 12/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Trong đó, đã tập trung xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực ngành; chủ động, tích cực tham mưu xây dựng nhằm hoàn thiện thể chế trên lĩnh vực tổ chức nhà nước theo hướng đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước; tập trung rà soát, khắc phục, tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và xu thế phát triển, góp phần đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển, quản lý xã hội của nền hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ đã tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà trọng tâm là rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120 của Chính phủ. Qua đó, năm 2021 toàn ngành Nội vụ đã thực hiện tinh gọn đầu mối, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2017 – 2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Các địa phương tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến Các địa phương tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến

Năm 2021, ngành Nội vụ đã chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; đổi mới thực chất quản lý công chức, viên chức, đề xuất cắt giảm chứng chỉ trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng quy định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ tích cực đồng hành với các địa phương thực hiện và hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM; tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm nâng cấp, thành lập, điều chỉnh đô thị địa phương.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, năm 2021, Bộ đã chủ trì xây dựng 3 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 8 nghị định, 3 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định, 4 chỉ thị và 1 công điện; ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư, 4 văn bản hợp nhất.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, ngành Nội vụ thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW. Cụ thể, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị

Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã) hiện nay là 247.722 biên chế.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng. Tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015…

Tham luận tại Hội nghị, về tổ chức triển khai thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, nhìn chung, các nhiệm vụ triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra, đảm bảo việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn. Về phân cấp, ủy quyền, bên cạnh việc đề xuất thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM, UBND TP đã ban hành quyết định ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện thựchiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP. Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP. Các quyết định này đã góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, TP đã xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức, Đề án phân cấp cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức để tạo sự chủ động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên của cả nước.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo