Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TPHCM tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đối với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường đưa các nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng vào các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của cơ quan, đơn vị mình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Mặt khác, tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án (sách, tờ gấp, tờ rơi...), triển khai sâu rộng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, ý thức tuân thủ và phát huy vai trò giám sát việc thực hiện trong công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, khuyến khích và biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Sở Tư pháp chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định về chế độ kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm tạo động lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Qua đó nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo