Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019

Ngành tuyên giáo phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị
(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 cho thấy, năm 2018, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, ngành tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. 

Những kết quả nổi bật như thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng về công tác tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018…

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo còn tồn tại một số hạn chế như một số nơi, việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn biểu hiện chưa nghiêm. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, nhất là với những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn lúng túng về nội dung, phương thức và tổ chức lực lượng.

Ngoài ra, trước một số vụ việc, vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh, nhiều địa phương thiếu tính chủ động, còn trông chờ văn bản của cấp trên. Công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội chưa được gắn chặt chẽ, thường xuyên với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí có lúc, có việc chưa quyết liệt...

Về phương hướng công tác năm 2019, ngành tuyên giáo xác định toàn bộ hoạt động tuyên giáo phải góp phần đắc lực bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần tạo bứt phá hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2021).

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, trong những thành tích chung của cả nước có đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo cần khắc phục.

Hội nghị ngành tuyên giáo diễn ra ngày 29/12 Hội nghị ngành tuyên giáo diễn ra ngày 29/12

Đồng chí Trần Quốc Vượng cơ bản nhất trí với phương hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới và đề nghị, công tác tuyên giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế, phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình cụ thể ở cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra, tạo sự chuyển biến thực sự ở các cấp, tránh việc quá quan tâm tổ chức sự kiện.

Bên cạng đó, ngành  Tuyên giáo phải chủ động giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo, nhất là trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vương cũng nhấn mạnh, cần tập trung làm tốt, hiệu quả 2 nội dung: phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngành Tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; lựa chọn những nội dung thiết thực cấp thiết, tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

“Trước mắt là hình thành, củng cố hành vi ứng xử có văn hóa giữa người và người; sớm nghiên cứu, xây dựng mô hình, cách thức tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống mới. Tiến hành tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 30 năm Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp…” - đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo