Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Nghiên cứu, đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho các tổ chức thu gom rác dân lập

Phương tiện thu gom rác thải phân loại tại nguồn trên địa bàn TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết các bất cập trong công tác phân loại rác tại nguồn; thu gom, vận chuyển rác và chuyển đổi mô hình hoạt động của rác dân lập.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP được giao tham mưu kế hoạch, giải pháp, phân công trách nhiệm và lộ trình tổ chức phân loại rác tại nguồn theo hướng phân loại rác thải thành 2 loại chính là rác thải tái chế và rác thải còn lại để dễ thực hiện; giải pháp thực hiện mô hình đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị tương đương khác để khuyến khích người dân thực hiện báo cáo đề xuất UBND TP xem xét, quyết định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, Sở Tài chính TP, Cục Thuế TP nghiên cứu, đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức thu gom rác dân lập (vốn cho vay, lãi suất vay vốn, thời gian vay để hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, trang bị đồng phục bảo hộ lao động, chính sách ưu đãi về thuế, những hỗ trợ về nghiệp vụ… khi chuyển đổi mô hình tổ chức) nhằm khuyến khích rác dân lập chuyển đổi lên mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp (DN).

Cùng với đó, tham mưu UBND TP ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác trên địa bàn TP; trong đó xác định rõ trách nhiệm của DN công ích, DN thu gom rác dân lập và các cơ quan liên quan; mối quan hệ phối hợp trong tổ chức thực hiện, giải pháp xử lý vi phạm... ban hành thực hiện thống nhất và đồng bộ trên địa bàn TP trong năm 2019.

Bên cạnh đó, UBND TP giao UBND các quận - huyện rà soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phù hợp (tuyến thu gom, thời gian thu gom...); trên cơ sở đó mời đại diện các tổ chức thu gom rác dân lập để thông báo việc sắp xếp, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, khoa học, hợp lý... trong quá trình tổ chức thu gom, vận chuyển và nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường địa bàn khu dân cư. Đồng thời, hướng dẫn đại diện các tổ chức thu gom rác dân lập tìm hiểu cơ chế chính sách hỗ trợ để quyết định việc chuyển đổi mô hình hoạt động cho phù hợp (Hợp tác xã, DN); hoàn thành trong năm 2019.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch lộ trình, bước đi cụ thể trong việc sắp xếp các tổ chức thu gom rác dân lập, thay đổi phương tiện, đồng phục bảo hộ lao động để công khai rộng rãi, minh bạch cho lực lượng thu gom rác dân lập biết thực hiện và cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện; phấn đấu đến năm 2020 phải hoàn thành chuyển đổi mô hình tổ chức thu gom rác dân lập; năm 2025 phải hoàn thành chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo lộ trình.

Ngoài ra, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận - huyện xây dựng kế hoạch tham gia quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, tiếp nhận những địa bàn rác dân lập làm chưa tốt, chưa đảm bảo môi trường và vi phạm quy định vệ sinh môi trường; đồng thời mở rộng việc thu gom, vận chuyển tại những khu dân cư mới trên địa bàn.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo