Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng

Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng”. (Ảnh: Xuân Dự)

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/6, tại Học viện Chính trị khu vực II (Quận 9), Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng” nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để tổ chức Đoàn đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng lý luận Đảng, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), từ Đại hội VII năm 1991 đến nay, Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Việc bảo vệ, sử dụng và phát triển nền tảng lý luận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức và lực lượng thanh niên. Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về bản chất khoa học, cách mạng, vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tổ chức Đoàn cần xây dựng và thực hiện những phong trào, hoạt động thực tiễn, thiết thực, nhất là hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ về công tác bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương Trần Hữu cho biết, Đoàn Khối đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Các cơ sở Đoàn thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đồng thời tổ chức giao lưu, đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm tạo diễn đàn để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị… 

TS Lê Thị Chiên (giảng viên Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng xuất phát từ bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, từ thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, từ những hạn chế trong công tác lý luận của Đảng hiện nay, cùng sự chống phá ngày càng quyết liệt và tinh vi của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, thì việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng là một tất yếu khách quan, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong giai đoạn hiện nay. Để đóng góp vào công việc này, mỗi đoàn viên, thanh niên cần ra sức học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển tư duy lý luận và thể hiện sinh động trong thực tiễn. Những biến đổi to lớn của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 cũng đòi hỏi mỗi thanh niên phải chủ động, tích cực vận dụng những thành tựu của cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại vào việc luận giải và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận nhằm tiếp tục khẳng định chân giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta luôn kiên định.

Ở góc độ địa phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh cho biết, Tỉnh đoàn Bình Dương đã ban hành kế hoạch “Đổi mới phương thức giáo dục của đoàn”, triển khai đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay”; cho ra đời Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh đoàn Bình Dương nhằm cung cấp thông tin hoạt động, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, các gương điển hình thanh thiếu nhi trong các lĩnh vực… Cũng theo đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, cần đổi mới phương thức giáo dục, học tập và tuyên truyền nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; cũng như đẩy mạnh công tác tuyên dương, khen thưởng, phát huy hiệu quả các mô hình mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục vừa mang tính sáng tạo vừa bám sát nội dung đinh hướng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn…

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo