Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa mới.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/7, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2015 - 2020), GS. TSKH. Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VII cho biết: Nhiệm kỳ Đại hội VII đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Hội. Đó là sưu tầm - nghiên cứu di sản văn hóa - văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam. Về công tác sưu tầm, Dự án Công bố, phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian Việt Nam đã xuất bản 2.500 công trình - tác phẩm, chọn lọc trong tổng số gần 4.000 công trình sưu tầm nghiên cứu, là thành quả lao động miệt mài của hơn 1.000 hội viên trong suốt 30 năm. Còn lại hơn 1.000 tác phẩm, công trình chưa được xuất bản, Văn phòng Hội đang lưu giữ và bảo quản.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội cũng góp phần hoàn thiện hồ sơ Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam, Hát xoan Phú Thọ và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung thực hiện những nội dung quan trọng như: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật như Nghị quyết 23-NQ/TW, Nghị quyết 33-NQ/TW, Kết luận 76-KL/TW, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Hội. Tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới hiện nay, hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc. Xây dựng các đơn vị cơ sở của Hội thành những đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, nhằm lưu giữ và phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch.

Hội cũng cần tập trung biên soạn, chọn lọc trong số hơn 1.500 bản thảo công trình chưa xuất bản, bổ sung những công trình mới có chất lượng, có giá trị để đề xuất tiếp tục thực hiện Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”, nhằm bảo tồn và phát huy đầy đủ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc. Trên cơ sở đó góp phần quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế...

Đại hội bầu 13 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025); GS.TS. Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo