Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Quốc hội giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng của đất nước

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn
(Thanhuytphcm.vn)-Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến, Quốc hội đã hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4.

Tổng cộng đã có 135 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn, có 77 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó 19 Bộ trưởng, Trưởng ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã có phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời một số đại biểu có câu hỏi chất vấn đối với Thủ tướng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này có thể coi như là cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, thể hiện thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những quyết định của Quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Nội dung chất vấn tại kỳ họp này có phạm vi rộng, nhiều chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các lĩnh vực của cả khối hành pháp và tư pháp.

Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi không chỉ giữa đại biểu với người trả lời chất vấn, mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau để làm rõ thêm vấn đề. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, nên còn nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi lại.  

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 12 nội dung Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành cần tập trung trong thời gian tới.

Về cải cách hành chính, công chức, công vụ, cần đẩy nhanh việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, về công chức, công vụ; sớm hoàn thành việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả đề án tổng thể về cải cách hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế gắn với việc xác định vị trí việc làm và việc đánh giá kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách thực chất; tinh giản biên chế phải chú trọng đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.

Đặc biệt lưu ý rà soát, đánh giá, hoàn thiện chính sách, quy định về tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm và cơ chế từ chức, sớm xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quy định về chức danh “Hàm”. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử.

Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, quan tâm tới các tiêu chí xây dựng nông thôn mới áp dụng cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa; xử lý dứt điểm số nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, trong đó quan tâm đến các giải pháp căn cơ đối với đầu ra của sản phẩm, hạn chế tình trạng phải giải cứu nông sản do mất cân đối giữa cung - cầu; gắn sản xuất với tiêu thụ, hài hòa lợi ích giữa các bên trong chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tích cực triển khai quy định của Luật thủy sản, các khuyến nghị của Quốc tế và các chương trình hành động cụ thể để tuân thủ luật pháp quốc tế trong đánh bắt, chế biến và xuất khẩu thủy sản vì mục tiêu phát triển bền vững.

Có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hình thành liên kết chuỗi giữa hợp tác xã với các hộ, bà con nông dân. Quan tâm tháo gỡ khó khăn về đất đai, nhất là về tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật đất đai trong thời gian tới.

Về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục triển khai các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn quốc. Củng cố tổ chức, tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của địa phương để thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến  thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng. Theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm.

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chính phủ, các bộ, ngành có kế hoạch tổng thể để thực hiện toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường; phối hợp với các cơ quan kiểm soát chặt việc nhập khẩu phế liệu, xử lý nghiêm các sai phạm trong việc để phế liệu nhập lậu và có giải pháp xử lý ngay số phế liệu đã nhập vào Việt Nam nhưng không có người nhận; áp dụng chặt chẽ quy chuẩn kỹ thuật để sử dụng đối với các loại chất thải trong đó có xỉ than để không ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng thời, cần kiểm tra, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai nhất là đất đai có nguồn gốc nông lâm trường; khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Quốc hội; triển khai hiệu quả quy định về cơ chế xác lập tài sản trên đất để phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục cải cách hành chính trong quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; nghiên cứu đổi mới các phương pháp định giá đất phù hợp với thực tiễn; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài liên quan đến đất đai, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực này.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng cơ chế huy động toàn xã hội tham gia xây dựng văn hóa, quan tâm đến yếu tố gia đình, giáo dục, tăng cường đầu tư cho xây dựng các thiết chế văn hóa.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tiếp tục chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh để bảo đảm chất lượng hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này. Rà soát để bảo đảm chặt chẽ, khả thi trong việc tích hợp các môn học; làm tốt công tác lấy ý kiến đối với người học, trong đó có trẻ em liên quan đến các nội dung đổi mới trong hoạt động giáo dục bảo đảm việc đổi mới phải xuất phát từ nguyện vọng của người học và xã hội.

Đối với lĩnh vực công thương, tiếp tục rà soát xử lý đối với 12 dự án thua lỗ bảo đảm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhà nước; tiếp tục thanh tra, kiểm toán, điều tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Kiên quyết xử lý các công trình, dự án thủy điện vi phạm pháp luật về đầu tư, về bảo vệ môi trường, không thực hiện nghiêm quy trình về xả lũ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan và công chức quản lý để xảy ra việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đối với lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Chú trọng hoạt động quản lý chất lượng, giá thuốc cả ở khâu tiền kiểm và hậu kiểm.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo