Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương

(Thanhuytphcm.vn) - Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 16-QĐ/TW, ngày 18/6/2021 của Bộ Chính trị.

Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và công tác quần chúng của đơn vị; tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương những chủ trương, nội dung công tác quan trọng của đơn vị theo phân công, phân cấp quản lý. Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị vững mạnh.

Quy định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ được cấp trên giao theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, hành vi vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Số lượng ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cơ cấu cấp ủy gồm: Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy, một số bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc, một số lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị. Thường trực đảng ủy gồm bí thư là thủ trưởng đơn vị và các phó bí thư; trong số các phó bí thư có một phó bí thư chuyên trách, một phó bí thư là cấp phó của đơn vị.

Đối với cấp ủy các đơn vị trực thuộc, cấp ủy viên được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị; nói chung không bố trí, phân công các chức vụ lãnh đạo chủ chốt nếu không phải là cấp ủy viên cấp trên hoặc cùng cấp.

Đảng uỷ được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, ban tuyên giáo, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra. Văn phòng là đầu mối sinh hoạt hành chính của cán bộ chuyên trách công tác đảng và đoàn thể chính trị - xã hội.

Số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng không quá 10 người, được bố trí trong tổng biên chế của đơn vị, gồm: Phó bí thư đảng uỷ chuyên trách, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng uỷ và một số chuyên viên.

Thực hiện phụ cấp chức vụ cán bộ chuyên trách công tác đảng đồng bộ với phụ cấp chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý: Phó bí thư chuyên trách hưởng phụ cấp như lãnh đạo cấp phó của đơn vị; chánh văn phòng đảng uỷ hưởng phụ cấp như cấp trưởng của đơn vị trực thuộc, các chức danh cấp phó khác hưởng phụ cấp như cấp phó của đơn vị trực thuộc.

Đảng uỷ đơn vị sự nghiệp có con dấu và tài khoản riêng. Ủy ban kiểm tra đảng uỷ có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo