Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/10, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP, phụ trách Đảng bộ Khối; Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP; PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Văn kiện Đại hội đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, đúng đắn về định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã hệ thống lại những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Thị Vân, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP, về mặt lý luận, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam - biểu hiện của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng ta thực hiện trong quá trình đổi mới.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như) PGS.TS Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như)

Về giá trị thực tiễn, cuốn sách là tài liệu quý cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp tài liệu cập nhật những định hướng mới của Đảng rất hữu ích cho việc nghiên cứu và giáo dục các bộ môn lý luận chính trị nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng; là vũ khí sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng. Theo TS Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận xung kích hàng đầu quyết định an nguy của Đảng, của chế độ. Đây là một cuộc chiến lâu dài, khó khăn và đầy thử thách. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của internet và mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng có chiêu thức, thủ đoạn mới tin vi hơn đặt ra cho Đảng nói chung và các cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần nâng cao tính chủ động, tích cực trong phản bác quan điểm điểm sai trái, thù địch.

Thạc sĩ Đỗ Quyết Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như) Thạc sĩ Đỗ Quyết Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như)

Cùng quan điểm này, TS Vũ Thị Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đề xuất, phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục để cán bộ, đảng viên hiểu rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng của cơ quan tuyên giáo mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu. Cùng với đó là gắn công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động đối thoại tích cực làm công tác tư tưởng và những trường hợp có biểu hiện giảm sút niềm tin, hoài nghi nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống và làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo để định hướng nội dung tuyên truyền.

Thạc sĩ Đỗ Quyết Thắng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng mục tiêu của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể đấu tranh tư tưởng. Do đó, đòi hỏi việc đấu tranh tư tưởng phải hoạt động hiệu quả, có những điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả nhiệm vụ trên.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Đan Như) Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Đan Như)

Theo Thạc sĩ Đỗ Quyết Thắng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, hành vi của cán bộ, đảng viên về ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giúp cho việc lan toả các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng đầu tư cho tuyên truyền trên internet, mạng xã hội phù hợp với xu thế; chủ động định hướng tuyên truyền… trên báo chí, lấy đó là hạt nhân, là địa chỉ đỏ để lan toả thông tin tích cực.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, phụ trách Đảng bộ Khối Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, qua hội thảo, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP đã thu hoạch được những ý kiến hay, giải pháp thiết thực. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp có tính cảnh báo, nhắc nhở để từng cán bộ, đảng viên, cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận diện và có hình thức đấu tranh phù hợp hiệu quả. Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP sẽ tiếp tục bổ sung, nâng chất các nhiệm vụ, giải pháp; tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với tinh thần nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm và quyết tâm chính trị từ hội thảo hôm nay sẽ lan tỏa và các giải pháp thiết thực sẽ được vận dụng, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất trên thực tiễn.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo