Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình

Cử tri TPHCM bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: A.H

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TP vừa ban hành Chỉ thị Số 03/CT – UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch UBND TP chỉ thị: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông quận - huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, xây dựng phần mềm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ triển khai phần mềm về công tác bầu cử.

Cục Thống kê TP hướng dẫn Chi cục Thống kê các quận - huyện cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/ 2020 của từng quận - huyện và từng phường - xã, thị trấn để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chia tổ bầu cử và số lượng cử tri.

Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực TP bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và cung cấp điện thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu UBND TP trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử; chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra, đôn đốc UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND TP; giúp UBND TP báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Thường trực HĐND xã - thị trấn tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP; Kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các Sở - ngành; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ thời gian các bước tiến hành quy trình hiệp thương góp ý đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2020.

TPHCM tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: A.H TPHCM tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: A.H

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu. Bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND quận - huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các Sở - ngành TP. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở - ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thường trực HĐND xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời gửi báo cáo đến Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND TP theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo