Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Thông báo Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 04, 05 và 06 tháng 7 năm 2018 để thảo luận, góp ý thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2018; về kết quả thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; 5 Báo cáo chuyên đề lĩnh vực xây dựng Đảng; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và Báo cáo của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố về giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân và các nhà đầu tư giai đoạn 2016 – 2018.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết Hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá cao về tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị nội dung, có ý kiến phát biểu đóng góp sâu sắc. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền thành phố bám sát tình hình thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ được vị trí của thành phố đối với cả nước, là đầu tàu về kinh tế, là trung tâm về văn hóa khoa học kỹ thuật, giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1. Về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2018: Phát huy thế mạnh của thành phố về truyền thống sáng tạo, lực lượng lao động chất lượng cao, sự năng động của các doanh nghiệp, nguồn lực của xã hội, tận dụng thời cơ hội nhập quốc tế, khắc phục từng bước các khó khăn, thách thức đã kéo dài, Thành phố đã giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng bình quân trong 2 năm là 8,2%/năm và gấp 1,3 lần bình quân cả nước, qua đó tiếp tục đóng góp 22% tổng sản phẩm nội địa quốc gia (GDP), mặc dù dân số thành phố chỉ chiếm 10% dân số cả nước. Kinh tế thành phố tăng trưởng theo chiều sâu: bình quân 2 năm 2016 - 2017, 77% mức tăng trưởng sản phẩm nội địa thành phố (GRDP) là do tăng năng suất lao động, 23% là do tăng số lượng lao động. Thành phố tiếp tục là địa phương đóng góp lớn nhất cho ngân sách cả nước (27%). Thành phố có doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng và chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước (39%) và là địa phương thu hút khách du lịch quốc tế nhiều nhất nước (48%). Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm tài chính lớn nhất nước, đóng góp 29% huy động vốn và 27% cho vay của cả nước. Tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng và ổn định, bình quân 19,41%/năm. Lượng kiều hối trong 2 năm 2016 - 2017 đạt hơn 10 tỷ USD chiếm 50% cả nước, trong đó hơn 70% được đưa vào sản xuất, kinh doanh. Có 3 lĩnh vực của kinh tế thành phố tỷ trọng đóng góp vào 3 lĩnh vực của cả nước thấp hơn tỷ trọng của kinh tế thành phố so với cả nước (22% GDP): giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp của thành phố chiếm 15,7% cả nước, giá trị xuất khẩu chiếm 16,8% và thu hút đầu tư nước ngoài chiếm 17%. Các lĩnh vực khoa học - công nghệ, văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, an toàn thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả và có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức thực hiện nhiều hoạt động văn hoá vui chơi, lành mạnh nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và được đánh giá cao. Tội phạm hình sự được kéo giảm, phá án đạt tỷ lệ cao. Tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tiếp tục mở rộng và đạt hiệu quả.

2. Việc thực hiện 07 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đạt được một số kết quả khả quan, một số chương trình có khả năng hoàn thành khi kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2020, nhưng cũng có một số chương trình khó có thể hoàn thành nếu không có sự đổi mới cách triển khai một cách quyết liệt, toàn diện. Sau Hội nghị này, Thành ủy sẽ phân công lại các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp mới để thực hiện từng Chương trình. Đối với từng chương trình, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:

- Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: tuy 04/6 chỉ tiêu chương trình có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ, song thời gian tới, các ngành cần quan tâm trong việc thu hút chuyên gia có trình độ cao để tham gia giải quyết các vấn đề khó của thành phố, có chính sách đặc biệt để chỉ tiêu mỗi trạm y tế có 02 bác sĩ thực hiện đạt; chỉ tiêu về bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao và chỉ tiêu bồi dưỡng về trình độ và chính trị cho doanh nhân còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu, ngành văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp cần quan tâm để tạo nguồn nhân lực cho ngành.

- Chương trình cải cách hành chính: nếu không có cố gắng mạnh mẽ, đồng bộ, sự giám sát hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ không hoàn thành, đặc biệt là chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đóng góp cải cách hành chính vào sự phát triển của thành phố đạt rất thấp. Trong thời gian tới, cần có cơ chế phối hợp tốt hơn giữa Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành và Mặt trận Tổ quốc thành phố để đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn, nghiên cứu kết luận về tính hiệu quả của giải pháp viết thư xin lỗi và đẩy mạnh dịch vụ công ở mức độ 3, 4. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông và Viện Nghiên cứu phát triển có Chương trình ký kết cụ thể hàng năm để triển khai công tác giám sát về cải cách hành chính, nhất là giám sát việc thực hiện 10 tiêu chí mà thành phố đạt thấp so với cả nước trong 03 bộ chỉ số cải cách hành chính.

- Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố: cơ bản đáp ứng yêu cầu hội nhập, vị thế kinh tế thành phố được giữ vững, yếu tố năng suất tổng hợp có tiến bộ. Thời gian qua, thành phố tập trung triển khai xây dựng thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố, có nhiều giải pháp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là các giải pháp quản lý, tạo môi trường và điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho Thành phố. Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố (Quận 2, 9 và Thủ Đức) là hạt nhân lan tỏa của thành phố trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới các ngành cần tiếp tục phát huy vai trò khoa học - công nghệ thật sự mạnh mẽ, hiệu quả cao cho các doanh nghiệp; sớm hình thành danh sách và chính sách cho phát triển các sản phẩm chủ lực thành phố; có giải pháp cụ thể để phát huy nhanh nguồn tài nguyên 26.000ha đất nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, tạo ra một nguồn lực hết sức to lớn để đầu tư phát triển thành phố; đẩy mạnh liên kết vùng giữa thành phố với các địa phương; nghiên cứu quy hoạch hệ thống logistic của thành phố (hoàn thành trong năm 2018) để kết nối giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, phát triển hệ thống kho, bến tàu, phục vụ hiệu quả cao cho ngành vận tải, sản xuất, dịch vụ, du lịch, đi lại; quan tâm thu hút mạnh mẽ đầu tư của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông, logistic. Cần chuyển mạnh mẽ chi ngân sách từ chổ đầu tư để xây dựng nhà máy, công trình sang mua dịch vụ công do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp trong thị trường cạnh tranh.

- Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông: chỉ tiêu mật độ đường giao thông, đất dành cho giao thông, tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng đến nay đạt rất thấp so với chỉ tiêu đề ra; các công trình thực hiện theo hình thức hợp tác công – tư còn rất ít; dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của Chương trình trong thời gian 2018 – 2020 là 324.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố và trung ương chỉ đáp ứng khoảng 38%. Đây là Chương trình có nguy cơ lớn không hoàn thành.

- Chương trình giảm ngập nước: từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo thành phố theo hướng tích cực, cải thiện đời sống dân sinh. Tuy nhiên, vấn đề ngập nước có nguyên nhân do hệ thống thoát nước sẵn có bị tắc nghẽn, nguyên nhân chủ yếu là người dân xả rác hoặc chiếm dụng. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các quận, huyện cần phát động cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân ở từng phường – xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân về trách nhiệm đảm bảo thông thoáng các kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, mà lực lượng nòng cốt vận động và triển khai là các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ khi nào mỗi người dân, hộ gia đình chung tay chống ngập thì thành phố mới hết ngập. Nhu cầu vốn để hoàn thành chương trình là 73.000 tỷ đồng, song mới thu xếp được 27.000 tỷ đồng, còn thiếu 46.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vì vậy, cần tổ chức Hội nghị chuyên đề mời các doanh nghiệp tham gia thực hiện các công trình. Đây là một chương trình có nguy cơ lớn không hoàn thành.

- Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý mới đạt 21%, trong khi chỉ tiêu là 80%. Chỉ tiêu về vệ sinh môi trường của các xã nông thôn mới đạt thấp (32%). Cần quyết liệt phối hợp rà soát để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xử lý nước thải và biến rác sinh hoạt, rác công nghiệp thành điện với công nghệ tiên tiến, Nhà nước chỉ trả phí dịch vụ, không xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác.

- Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: với cách làm như vừa qua chương trình di dời nhà trên, ven kênh, rạch khả năng đến cuối nhiệm kỳ chỉ thực hiện đạt khoảng 20%. Việc cải tạo chung cư cũ và xây mới thay thế đến nay mới hoàn thành 24% chỉ tiêu. Đây là Chương trình có nguy cơ không hoàn thành rất cao. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban điều hành Chương trình khẩn trương chủ trì cùng các sở, ngành nghiên cứu cách tiếp cận khác để thu hút mạnh mẽ, nhanh các doanh nghiệp tư nhân tham gia; cần có giải pháp thí điểm đặc thù phân cấp cho các quận, huyện trong việc sửa chữa chung cư; cần khẩn trương bàn và kết luận có tiếp tục đầu tư khu đô thị Tây Bắc hay không, đầu tư tiếp thì làm thế nào?

3. Nhằm phát huy các thế mạnh của thành phố, tận dụng thời cơ, khắc phục những yếu kém, khó khăn như đã nêu trên, trong thời gian hai năm rưỡi tới Đảng bộ thành phố cần quyết liệt thực hiện các giải pháp của 07 Chương trình đột phá mà Đại hội X của Đảng bộ thành phố đã xác định, trong đó, cần thực hiện quyết liệt 03 nhóm giải pháp sau:

3.1. Hoàn thiện thể chế quản lý của thành phố

- Tiếp tục tập trung hoàn thiện thế chế quản lý của thành phố theo phương châm: Phải coi nguồn nhân lực của thành phố là nguồn lực quan trọng nhất, coi sáng tạo của người lao động là động lực mạnh mẽ nhất để phát triển. Sau Hội nghị này, tại mỗi cơ quan, mỗi cấp ủy cần tập trung trao đổi trong chi bộ, đảng bộ, đoàn thể chính trị - xã hội rà soát những thành tựu, khó khăn của đơn vị, nhất là làm rõ những việc lâu nay đang làm, nếu thực sự hiệu quả thì tiếp tục làm, nếu việc đó không hiệu quả gây lãng phí cho đơn vị và xã hội thì phải thay đổi; tức là tại mỗi đơn vị cần xác định cụ thể việc cần phải đổi mới cách làm, từ đó nghiên cứu, đề xuất cách làm mới sáng tạo; với tinh thần đó cần xác định trách nhiệm mỗi đảng viên là một người sáng tạo hoặc ủng hộ, hỗ trợ người khác sáng tạo; coi con người sáng tạo là động lực để phát triển và mỗi người đảng viên, mỗi cán bộ, công chức, mỗi kỹ sư, công nhân, bác sĩ, mỗi chiến sĩ công an, quân đội là một người sáng tạo, thúc đẩy xã hội phát triển.

Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Mặt trận Tổ quốc xây dựng đề án phát động phong trào thi đua sáng tạo đáp ứng đòi hỏi, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội và theo tinh thần trân trọng và hỗ trợ hiệu quả các đề xuất, sáng kiến và công nhận, khen thưởng, vinh danh những người sáng tạo.

- Tập trung quyết liệt thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, trong đó bổ sung 02 chuyên đề:

(1) Chuyên đề về Quy trình thí điểm đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư ở thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đúng luật pháp, có lợi cho nhân dân, có lợi cho Nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, triển khai nhanh;

(2) Chuyên đề về kết nối thật sự hiệu quả các doanh nghiệp, các nhà khoa học và quản lý Nhà nước, để phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học công nghệ, để doanh nghiệp tin cậy và khai thác lực lượng và sản phẩm khoa học, để nhà nước hỗ trợ quá trình tương tác này thật hiệu quả.

- Có cơ chế, lộ trình để tạo vốn từ nguồn tài nguyên đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng (26.000ha) để thành phố nhanh chóng có nguồn lực lớn cho phát triển.

- Tập trung xây dựng Quy trình thực hiện đánh giá cán bộ, đánh giá người đứng đầu một cách thực sự, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (tự đánh giá, tập thể lãnh đạo cùng cấp đánh giá, các đơn vị cấp dưới đánh giá và cấp trên đánh giá).

- Phải biết lắng nghe dân, tổ chức để người dân có ý kiến, đánh giá về bộ máy công quyền, đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức đảng theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 (Đảng chịu sự giám sát của nhân dân) để tạo động lực phát huy con người tốt nhất.

- Đẩy mạnh liên kết vùng đối với các tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh.

- Đổi mới cách triển khai 7 Chương trình đột phá: Thành ủy sẽ phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng tham gia với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình, với trách nhiệm vừa đề xuất, góp ý về cách làm, vừa giám sát, để báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu mỗi Chương trình cần rà soát lại cách làm, có đổi mới cách làm: phân công cơ quan thường trực Chương trình phù hợp, phải ứng dụng công nghệ mới khi thực hiện, rà soát nguồn vốn để đảm bảo đủ thực hiện, làm rõ trách nhiệm của nhân dân tham gia và cơ quan nhà nước phải đảm bảo trật tự kỷ cương pháp luật.

3.2. Giải pháp về bố trí vốn: Trong tháng 7 năm 2018, thành phố tập trung nghiên cứu rà soát, cân đối vốn cho từng Chương trình đột phá, khai thác nguồn vốn từ chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đối với những dự án không thể hoàn thành đến hết nhiệm kỳ sẽ sắp xếp lại, ưu tiên những dự án kết thúc trước và trong năm 2021; thực hiện tái cơ cấu vốn trong khả năng cho phép để hoàn tất công trình; kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án.

3.3. Giải pháp định kỳ xác định và rà soát danh mục công việc phải hoàn thành hàng quý: Định kỳ hàng quý, từng cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định danh mục các công việc trọng tâm phải hoàn thành, cùng nhau giám sát, hỗ trợ.

Ở cấp thành phố, trong 6 tháng cuối năm 2018, sẽ tập trung hoàn thành một số việc như:

(1) Tổ chức đấu thầu biến rác thành điện;

(2) Xác định được ít nhất một doanh nghiệp tư nhân đầu tư trong chỉnh trang đô thị (dự án Rạch Xuyên Tâm....);

(3) Hình thành Trung tâm báo chí;

(4) Triển khai một khu công nghiệp mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao;

(5) Xác định được danh mục và chính sách phát triển các sản phẩm chủ lực của thành phố;

(6) Lập quy hoạch phát triển Logistic của thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 – 2025;

(7) Đề xuất cơ chế đặc thù về Quy trình thí điểm đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư;

(8) Công bố quy trình phối hợp các sở, quận, huyện có thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân;

(9) Giải quyết cơ bản các khiếu nại của nhân dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

4. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X đã xây dựng các Chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Tập trung khắc phục khâu yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; chú trọng lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát hơn. Điểm mới trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động phối hợp công tác với các ban Đảng, cơ quan Trung ương kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, quan tâm, động viên sự tham gia góp ý tích cực của hệ thống chính trị.        

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẳng định trách nhiệm của Đảng lãnh đạo và giám sát đối với hệ thống chính quyền. Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ chính trị rất quan trọng là giám sát hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên, do đó Mặt trận cần huy động, phân công các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát. Trong hệ thống Đảng và Mặt trận phải lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua sáng tạo theo tinh thần: mỗi đảng viên là một người sáng tạo, mỗi chi bộ là một tổ chức lãnh đạo và hỗ trợ sáng tạo trong cơ quan của mình, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức không là đảng viên cũng trở thành một người sáng tạo đóng góp phát triển thành phố. Các báo, đài sẽ tích cực tham gia để hình thành bầu không khí xã hội: thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sáng tạo trong quá khứ và hiện tại, sáng tạo để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, sáng tạo để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sáng tạo vì cả nước, vì mười triệu đồng bào thành phố, vì gia đình, mỗi người.

Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng với phương châm: trong giai đoạn hiện nay, đảng viên tự hào vì mình là đảng viên, đã và đang đóng góp sáng tạo cho sự phát triển của đất nước và thành phố, tổ chức đảng phải là nơi khuyến khích người dân đánh giá cán bộ, ở đâu có tổ chức đảng thì ở đó người dân được đóng góp một cách thiết thực xây dựng Đảng, đánh giá cán bộ đảng viên.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với các đoàn thể với các phương thức phù hợp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức chính trị để đảm bảo an ninh chính trị, phát triển thành phố. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí quyết liệt qua việc thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, nhân dân thành phố. Đây là dịp để thành phố đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn, chân thành những thành tựu đã đạt được của thành phố, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, xác định những biện pháp tổng thể để khắc phục những tồn tại, có các giải pháp mới để tập trung thực hiện đến cuối nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Thành ủy chân thành cảm ơn các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp cho thành công của Hội nghị; qua kết quả hội nghị, chúng ta vui mừng về những thành tựu, đóng góp của thành phố cho cả nước, những việc thành phố đã làm được để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho người dân, nhưng cũng còn nhiều lo lắng: nếu chúng ta không có những đổi mới có tính đột phá thì khó có thể hoàn thành 07 Chương trình đột phá. Do vậy, ý chí chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và của mỗi đảng viên thành phố sẽ quyết định chúng ta có thể làm được hay không? Nếu cùng quyết tâm, đoàn kết và sáng tạo thì sẽ làm được, bởi thành phố đang có nhiều thời cơ, lợi thế khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 54, thời cơ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng bào đang mong đợi và đòi hỏi chúng ta phải đổi mới, đột phá quyết liệt. Lúc này phẩm chất chính trị, ý thức chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi chi bộ, Đảng bộ sẽ quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 17/7/2018

* Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều 17/7, đoàn cán bộ Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân do đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính (trú khu phố 7, phường Tân Tạo A) và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Đến (trú khu phố 4, phường Tân Tạo A), mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. (Bá Tuấn)

* Sáng 17/7, Trung tâm Văn hoá Quận 7 tổ chức hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” năm 2018. Hội thi thu hút 10 đội thi đến từ 10 phường đến tham gia tranh tài. Kết quả, phường Phú Thuận xuất sắc đạt giải Nhất; phường Tân Thuận Đông đạt giải Nhì; phường Phú Mỹ đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích và 1 giải cổ động viên. Sau hội thi cấp Quận, Ban tổ chức sẽ chọn các đơn vị xuất sắc tham dự hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” cấp Thành phố vào ngày 5/8/2018. (Thương Lâm).

* Sáng 17/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh Quận 4 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan tổ chức thuộc quận và UBND 15 phường). Lớp học được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 17 - 20/7 với sự tham gia của 110 học viên,  học các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng, an ninh, Dân quân tự vệ… (Tấn Cường)

Tin vắn ngày 14/7/2018

* Ngày 14/7, tại Trạm Y tế xã Thái Mỹ, Bệnh viện huyện Củ Chi đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 90 người là đối tượng chính sách đang sinh sống trên địa bàn xã Thái Mỹ. Ngoài ra, đoàn còn tặng 90 phần quà cho 90 người đến khám bệnh, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng do Bệnh viện huyện Củ Chi vận động kinh phí. Đây là hoạt động khởi động các chương trình đền ơn đáp nghĩa của Bệnh viện huyện Củ Chi kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). (Ngọc Thùy)

* Sáng 14/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 58 đồng chí là cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp quận. Lớp bồi dưỡng trang bị những vấn đề trọng tâm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy và công tác của Bí thư Chi bộ; nội dung và phương thức tiến hành công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và vận động nhân dân của Chi bộ trực thuộc; công tác phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. (Kim Thoa).

* Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nắm bắt dư luận xã hội năm 2018 cho hơn 130 đồng chí là thành viên tổ dư luận xã hội quận và cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội quận, cán bộ tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tại hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung: một số vấn đề về dư luận xã hội, phân biệt dư luận xã hội với tin đồn; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng lưới cộng tác viên… (Nguyễn Thị Luân).

* Ngày 13/7, Quận ủy Quận 1 tổ chức vòng chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng”. 32 thí sinh thuộc 18 đảng bộ cơ sở tham dự hội thi đã trải qua vòng sơ khảo với phần thi xây dựng đề cương báo cáo; 13 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng chung kết thực hiện các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết quả: giải Nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Mỹ Phượng, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1; giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Thị Hiền, Đảng bộ phường Cầu Kho; đồng giải Ba thuộc về thí sinh Đỗ Thị Tuấn, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh và Nguyễn Thị Hương Thảo, Chi bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân. (Xuân Thanh).

* Chiều 13/7, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 tổ chức sơ kết thực hiện chỉ thị 837/CT-BTL ngày 14/4/2017 của Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban CHQS và đơn vị tự vệ thuộc Quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 7. Trong thời gian vừa qua, Ban CHQS quận đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 623 cán bộ dân quân tự vệ ở các cơ sở, phát triển được 11 đảng viên mới, tích cực củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ, hiện nay số lượng tự vệ đạt 12,64% so với tổng số cán bộ công nhân viên chức. (Tấn Cường).