Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân

Công đoàn Viên chức TP trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh, sinh viên học giỏi vượt khó.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/7, Liên đoàn Lao đng (LĐLĐ) TPHCM đã sơ kết 5 năm trin khai thc hin Ngh quyết 12b/NQ-BCH v Ban N công qun chúng doanh nghip ngoài khu vc Nhà nước.

Qua 5 năm trin khai, đã có 4.204 Công đoàn cơ s (CĐCS) ngoài Nhà nước thành lp Ban n công qun chúng, chiếm t l 81%.

Ban n công qun chúng thường xuyên nm bt din biến tư tưởng, tâm tư nguyn vng ca lao đng n trong cơ quan, đơn v, doanh nghip đ phi hp tham gia sp xếp lao đng hp lý, phù hp vi trình đ chuyên môn, tay ngh, sc khe và hoàn cnh gia đình; ch đng tham mưu Ban chp hành CĐCS thc hin tt chc năng bo v quyn và li ích hp pháp, chính đáng cho n công nhân như tư vn cho lao đng n khi giao kết hp đng lao đng; tham mưu thương lượng ký kết tha ước lao đng tp th có nhng ni dung có li hơn cho n so vi quy đnh; tham gia công tác kim tra phi hp kim tra vic thc hin các chế đ chính sách đi vi lao đng n, tham gia gii quyết kp thi các đơn thư khiếu ni đm bo quyn li theo đúng quy đnh ca pháp lut.

Ban n công qun chúng còn vn đng người s dng lao đng h tr chi phí gi con nhà tr, mu giáo, lp đt cabin vt tr sa, tuyên truyn vn đng nuôi con bng sa m. Đến nay, đã có 7 doanh nghip xây dng 3 nhà tr, t chc 4 phòng gi trên 1.000 con công nhân to điu kin cho công nhân có nơi gi con an toàn, đng thi góp phn đm bo cht lượng ba ăn cho con công nhân, viên chc, lao đng (CNVC-LĐ); vn đng 52 doanh nghip lp đt 66 phòng vt tr sa to điu kin cho trên 600 lượt n công nhân lao đng có con dưới 36 tháng tui tiếp tc nuôi con bng sa m. Bên cnh đó, Ban n công qun chúng còn trin khai phong trào tp th dc gia gi “Khe đ lao đng sn xut” nhm xây dng phong trào tp th dc th thao trong đi ngũ CNVC-LĐ.

Ngoài ra, tham mưu Ban chp hành Công đoàn trao 80.497 sut hc bng Nguyn Đc Cnh cho con CNVC-LĐ có hoàn cnh khó khăn, vượt khó trong hc tp vi 51 t đng; Thc hin phong trào “Nuôi heo đt”, xây dng “Hp tin tiết kim” chăm lo 818.105 lượt con CNVC-LĐ có hoàn cnh khó khăn vi hơn 89 t đng nhân dp Quc tế thiếu nhi 1/6; khen thưởng cho 257.510 lượt cháu đt danh hiu hc sinh gii, thành tích cao trong hc tp vi gn 50 t đng…

Đi vi công tác đào to, bi dưỡng, to điu kin cho n công nhân lao đng nâng cao trình đ chuyên môn nghip v, tay ngh mc dù được Ban chp hành CĐCS, người s dng lao đng quan tâm phi hp các đơn v liên quan t chc lp ngay ti doanh nghip, tuy nhiên mt b phn n công nhân lao đng khu vc ngoài nhà nước do điu kin hoàn cnh gia đình, chưa quan tâm, chưa dành thi gian tham gia xuyên sut chương trình hc. T năm 2018 đến nay, đã có 149.682 lượt n CNVC-LĐ được đưa đi đào to, bi dưỡng, có 20.462 lượt n được đ bt, b nhim; T l n tham gia Ban chp hành CĐCD đt t l 51,1%.

Long H


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo