Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

TPHCM ban hành đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2022 - 2027

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TPHCM giai đoạn 2022 - 2027.

Mục tiêu của đề án là xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục xây dựng, cơ cấu lại đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đảm bảo sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với từng vị trí việc làm được phê duyệt; nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ…

Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025, TPHCM triển khai thực hiện phê duyệt 100% danh mục vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Thành phố đến quận, huyện, TP Thủ Đức; cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo ít nhất 95% đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và bảo đảm đúng người, đúng việc.

Đến năm 2027, TP xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Phấn đấu ít nhất 95% đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2027 có ít nhất 20% số lượng lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm mới thông qua hình thức thi tuyển. Đảm bảo ít nhất 90% cán bộ, công chức và ít nhất 70% viên chức quản lý thực hiện trao đổi hoàn toàn lượng công việc trên môi trường mạng.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, TP tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ; thực hiện các quy định về vị trí việc làm; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng và hoàn thiện quy định về điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ.

Về thời gian thực hiện, đề án được triển khai chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày đề án được phê duyệt (ngày 8/8/2022). Việc tổ chức thực hiện sẽ diễn ra đến ngày 30/10/2027.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo