Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

TPHCM hướng dẫn dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Thanhuytphcm.vn)- UBND TPHCM vừa ban hành hướng dẫn số 231/UBND-VX về việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức, 5 huyện; 63 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, việc xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu ở TP Thủ Đức, 5 huyện; 63 xã, thị trấn được căn cứ vào quy định tại các khoản 9, 10, 16 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Điều 67 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và dân số của từng đơn vị hành chính tính đến ngày 31/12/2020 theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của TP Thủ Đức, 5 huyện; 63 xã, thị trấn, trên cơ sở tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau khi thống nhất ý kiến với Cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, UBND TP Thủ Đức, 5 huyện; 63 xã, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ hợp lý số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới (đối với TP Thủ Đức, 5 huyện), các ấp, khu phố (đối với xã, thị trấn), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình.

Bên cạnh đó, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức, 5 huyện; 63 xã, thị trấn phải bảo đảm các tiêu chí sau đây: Bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ, phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND; Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương. Quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khóa chưa có người tham gia vào hoạt động của HĐND; Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với huyện, xã, thị trấn); Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở TP Thủ Đức, 5 huyện; 63 xã, thị trấn, khu phố, ấp cần bảo đảm tương quan hợp lý về dân số giữa các đơn vị này.

Ngoài ra, việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức, 5 huyện, 63 xã, thị trấn để bố trí làm đại biểu HĐND  hoạt động chuyên trách được thực hiện căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và phải bảo đảm số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể như sau: Ở TP Thủ Đức, 5 huyện thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1187/NQ - UBTVQH14 ngày 11/1/ 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, đối với cấp huyện, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tối đa là 2 người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của HĐND tối đa là 2 người. Ở xã, thị trấn với số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND là 1 người.

Thời gian dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND TP Thủ Đức, huyện; xã, thị trấn gửi về UBND cấp trên trước ngày 30/1/2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo