Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

TPHCM kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND Quận 12.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo đó, mục đích kiểm tra, khảo sát định kỳ và theo chuyên đề nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, UBND phường - xã - thị trấn (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) trên địa bàn TP. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương và những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Về nội dung kiểm tra, khảo sát định kỳ gồm: Công tác triển khai các nhiệm vụ được UBND TP giao về thực hiện Chương trình CCHC của TP giai đoạn 2018 - 2020. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác CCHC của TP tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đối với nội dung kiểm tra, khảo sát chuyên đề gồm: Công tác cải cách thể chế; công tác triển khai thực hiện khung kiến trúc chính quyền điện tử; các nội dung khác theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, Ban Chỉ đạo CCHC TP.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo