Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

TPHCM: Nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên thuộc Khu Công nghệ cao TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch (đính kèm) về lãnh đạo nâng cao hiệu lực quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Theo đó, Thành ủy TP đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống của người dân; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng cường bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Thành ủy TP đề ra giải pháp là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển kinh tế TP bền vững. Tập trung các nguồn lực phát triển những sản phẩm có lợi thế so sánh, sức cạnh tranh, giá trị cao. Chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa thành tựu của Cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4 để phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu tác động, phương thức vận hành của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong một số ngành, lĩnh vực nhằm chủ động hội nhập. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tăng cường năng lực phân tích, đánh giá và dự báo trên các lĩnh vực. Tăng cường ứng dụng nguyên lý chuyên môn hóa trong quản lý, khoanh vùng sản xuất nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của TP.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ thông tin về các nguồn lực của nền kinh tế để sử dụng hiệu quả và tối ưu, tái sử dụng nguồn lực dư thừa và làm tăng giá trị các nguồn lực của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, năng động, hiện đại với khả năng kết nối sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế, cạnh tranh được với các TP lớn của châu Á, là điểm nhấn về thu hút đầu tư và khởi nghiệp; phát huy vai trò trung tâm nguồn lực chất lượng cao.

Để thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trên, Thành ủy TP yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy làm cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đồng thời, tổ chức quán triệt nghiêm túc, nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo