Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

TPHCM phân bổ cho các quận - huyện 3.656 căn hộ và nền đất

Khu nhà ở tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phân bổ cho UBND các quận - huyện nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ tái định cư (TĐC) cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn năm 2020.

Theo đó, UBND TP chấp thuận phân bổ cho UBND các quận - huyện 3.656 căn hộ và nền đất (2.577 căn hộ và 1.079 nền).

UBND TP giao UBND các quận - huyện phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ TĐC được phân bổ trong năm 2020; trong đó có danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng vốn ngân sách; chịu trách nhiệm trước UBND TP về danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng nhà ở, đất ở được phân bổ. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt.

Đồng thời, xem xét, ban hành quyết định giải quyết TĐC đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Trường hợp có vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC, UBND quận - huyện phải báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, TĐC TP để trình UBND TP xem xét, chấp thuận trước khi bố trí sử dụng.

Cũng như chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bàn giao căn hộ, nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng; chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND TP giao. Chịu trách nhiệm trước UBND TP trong trường hợp tỷ lệ sử dụng quỹ nhà ở, đất ở so với quỹ nhà ở, đất ở được phân bổ trong năm 2020 thấp hơn 90%.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận - huyện thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ TĐC. Hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện bán đấu giá, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu quyết định bán đấu giá các căn hộ, nền đất khi có chủ trương của UBND TP. Kiểm tra, theo dõi tiến độ sử dụng nhà ở, đất ở của UBND các quận - huyện được phân bổ trong năm 2020.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng phối hợp UBND các quận - huyện, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà ở TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận - huyện để thống nhất về danh sách chi tiết quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, pháp lý hồ sơ, quy trình bàn giao, tiếp nhận. Rà soát và lập thủ tục xác lập sở hữu Nhà nước đối với các căn hộ được giao theo quy định. Cũng như báo cáo UBND TP xem xét, ban hành quyết định giao quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận, quản lý, sử dụng, tổ chức vận hành theo quy định.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo