Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc

(Thanhuytph.vn) - Ngày 4/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cùng tham dự các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;…

Thực hiện có hiệu quả những chương trình, chính sách sáng tạo

Báo cáo kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chú trọng nhận diện, xác định mức độ của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dựa vào dân để xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định số 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua 1 năm thực hiện đã tiếp nhận 263 thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo, đã xem xét, xử lý 263 thông tin (96,34%); cấp ủy các cấp trực thuộc đã xem xét xử lý 3.184/3.914 thông tin (81,35%). Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên; cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 110 đảng viên. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Cương lĩnh 2011 và tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020) của TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, những năm qua, TP tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những chương trình, chính sách sáng tạo của TP như: Đổi mới từ “một cửa - một dấu” thành “một cửa”, “một cửa liên thông”; liên kết vùng và liên kết với các địa phương khác để phát triển bền vững; mô hình xóa đói giảm nghèo, phát triển thành giảm nghèo - tăng hộ khá, và hiện nay là giảm nghèo bền vững; mô hình xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; mô hình công ty đầu tư tài chính nhà nước TPHCM trong huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP…

Cơ cấu thành phần kinh tế trên địa bàn TP chuyển dịch theo hướng khuyến khích, huy động phát triển thành phần kinh tế ngoài nhà nước; mở rộng phát triển kinh tế nước ngoài theo hướng tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác song phương, đa phương với kinh tế thế giới; thành phần kinh tế nhà nước củng cố, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giữ vững và làm nòng cốt định hướng trên những ngành và lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, cơ cấu kinh tế TP và cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên. Năng suất lao động tăng lên (năm 2015 tăng 5,9%, năm 2017 tăng 6,9%). Kim ngạch xuất khẩu tăng, năm 2018 đạt hơn 33,8 tỷ USD/năm, chiếm 13,8% kim ngạch cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,6%/năm, đóng góp 16% công nghiệp cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, tăng bình quân khoảng 10,87%/năm, đóng góp bình quân khoảng 30% tổng thu ngân sách cả nước. Thu nhập của nhân dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; tỷ lệ thất nghiệp đô thị năm 2018 là 3,76%; lao động qua đào tạo nghề chiếm 81,81% (năm 2018).

Ngày càng đóng góp quan trọng đối với kinh tế đất nước

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh gia cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân TPHCM trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy TPHCM đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân TP phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,3%/năm. Quy mô GRDP TP chiếm khoảng 20% cả nước. GRDP bình quân đầu người tăng từ 5.200 USD/người năm 2015 lên 6.065 USD/người năm 2018…

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trên địa bàn TP đạt nhiều kết quả tốt. TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ngày càng đóng góp quan trọng đối với kinh tế đất nước.

“Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của TPHCM. Là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Là đầu tàu, động lực có sức hút, sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” - Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ bước đầu tạo những chuyển biến tích cực.

Một góc khu vực trung tâm TPHCM. (ảnh: Đan Như) Một góc khu vực trung tâm TPHCM. (ảnh: Đan Như)

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã chỉ ra những hạn chế của TP trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề TP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến đóng góp, thảo luận tại buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP có 3 tiểu ban đang vận hành chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Kết quả buổi làm việc giúp TP tự soi lại mình để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới; đồng thời để TP góp phần vào quá trình tổng kết, giới thiệu những kết quả bước đầu và xác định bước đi tiếp theo cho thời gian tới, tiếp tục làm sâu sắc thêm các nội dung được nêu ra tại buổi làm việc. 

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo