Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

TPHCM tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 2251/KH-UBND-NCPC về kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn TP năm 2022.

Theo đó, TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2022 thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2022, tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm cụ thể. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức ngày lễ trên một cách sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng ngành, từng cấp, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Ngày Pháp luật Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường xã hội hóa trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Về nội dung thực hiện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP; Hiến pháp năm 2013; các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức nhà nước; các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2021, 2022…

Tuyên truyền nội dung, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Kế hoạch 2389/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND TP.

Đẩy mạnh phổ biến, thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với Chủ đề năm 2022 của TP “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trong tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật... góp phần xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên;… có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo