Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Từ nỗi bận tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những vấn đề cần kíp trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần nhấn mạnh đến những giá trị thiêng liêng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Một góc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phường 11, Quận 8.

(Thanhuytphcm.vn) - Thực tiễn cho thấy, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Thành tựu đó là minh chứng khẳng định sự đúng đắn, khoa học, vượt tầm thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về sự kế thừa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần suy ngẫm đến những nỗi bận tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền, từ đó rút ra những vấn đề cần kíp để xây dựng Đảng về đạo đức trong bối cảnh mới hiện nay.

Những nỗi bận tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vĩ đại trong sự nghiệp cùng với Đảng Cộng sản đấu tranh giành chính quyền mà còn rất vĩ đại trong dự báo về những nguy cơ khi Đảng cầm quyền. Có thể khái quát những nỗi bận tâm khi Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên những phương diện cốt yếu sau: Một là, Hồ Chí Minh luôn bận tâm đến việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn thể đất nước, dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo đó mang tính tất yếu, là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh lịch sử, thể hiện quy luật vận động của cách mạng Việt Nam, là đòi hỏi bức thiết trên bước đường giành độc lập, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Hai là, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”; phải “tự chỉnh đốn”, phải “nói thẳng, nói thật”, phải nhận rõ sai lầm để sửa chữa sai lầm. Trong xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn trong Đảng. Theo Người: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Vì vậy, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu khách quan trong các thời kỳ cách mạng.

Ba là, Đảng Cộng sản là một Đảng mà mỗi đảng viên phải luôn thấy được sức mạnh của nhân dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải thực hành dân chủ một cách thực chất. Theo Người, Đảng phải coi việc “làm đầy tớ” của Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân dân là trách nhiệm, là vinh dự và niềm hạnh phúc của mình. Người quan niệm cái gì tốt cho dân, lợi cho dân, cái đó là chân lý. Phục vụ nhân dân, thực hành dân chủ là phục tùng một chân lý cao nhất. Làm đầy tớ tận tụy phục vụ nhân dân là lẽ sống cao thượng nhất.

Bốn là, mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu, nêu gương, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Trong những “nỗi bận tâm” của cuộc đời Hồ Chí Minh, có lẽ nỗi bận tâm lớn nhất, đau đáu nhất, và Người dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó nhất - có lẽ là nỗi bận tâm và đạo đức của người cán bộ cách mạng - người cán bộ, đảng viên trong một tổ chức Đảng cầm quyền: Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong hơn 3.000 bài viết mà Người để lại cho dân tộc, Người đã dành rất nhiều trang viết để viết và bàn, căn dặn, huấn thị… cán bộ, đảng viên về đạo đức. Từ Đường Kách Mệnh (1927) đến Sửa đổi lối làm việc (1947), Dân vận (1949), Đạo đức cách mạng (1958), Di chúc (1965 - 1969) hay Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969), Hồ Chí Minh luôn tâm niệm, thiết tha căn dặn việc gương mẫu, nêu gương, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời để trở thành một người cách mạng chân chính.

Tọa đàm “Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM tổ chức ngày 5/6/2024. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn) Tọa đàm “Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM tổ chức ngày 5/6/2024. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Những vấn đề cần kíp để xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Nghiêm túc nhìn lại những nỗi bận tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền, để từ đó có thể rút ra những giải pháp, việc làm cần thiết nhằm không ngừng tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự giáo dục, tự rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng bộ TPHCM ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân TP cần nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP đối với sự phát triển, xem đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là linh hồn, ngọn đuốc để dẫn dắt quân và dân TP hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử đã đặt ra. Trong đó, giáo dục niềm tin cần được xem là một biện pháp quan trọng nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức hiện nay.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tu dưỡng đạo đức, tránh xa những căn bệnh nguy hiểm mà Hồ Chí Minh từng chỉ rõ. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên TP cần nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, tiếp thu và thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập, thấm nhuần đó không chỉ làm cho chúng ta nhận thức đúng, dẫn đến hành động đúng, đưa lại những việc làm, kết quả tích cực, mà còn là công cụ hữu hiệu để mỗi cán bộ, đảng viên có thể nhận diện, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của dân tộc trong bối cảnh các thế lực phản động, thù địch đang tăng cường các hoạt động chống phá.

Để việc học tập, tiếp thu và thấm nhuần thật sự có hiệu quả, quá trình tổ chức, học tập, bồi dưỡng… cần được tổ chức bài bản, căn cơ, tránh tư tưởng hình thức, đặc biệt là tránh tư tưởng coi nhẹ việc học tập nghị quyết, học tập chính trị. Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng cần được nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc những mặt làm được và chưa làm được, nhấn mạnh đến tính hiệu quả, đến những giá trị thiêng liêng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Cùng với đó, cần kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm, những cán bộ mắc vào những căn bệnh bè phái, địa phương, hủ hóa, “làm việc bàn giấy”, “ham chuộng hình thức”, “ham muốn vật chất” như Hồ Chí Minh từng dự báo… Những kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các cơ quan chuyên môn của Đảng bộ TP thời gian qua đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo của Đảng bộ TP đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tiêu cực, có giá trị tổng kết thực tiễn lớn. Trong quá trình xử lý cần công khai, minh bạch, chú ý vai trò “nêu gương” của người đứng đầu, bởi sự lành mạnh của đời sống đạo đức xã hội phụ thuộc rất lớn vào sự nêu gương của người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Minh Khải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo