Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Vận động nhân dân hiến kế giải pháp trong phong trào thi đua sáng tạo

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2020 - 2030.

Theo đó, đối với phong trào thi đua sáng tạo, TPHCM đặt ra mục tiêu thực hiện đổi mới phong trào thi đua sáng tạo về nội dung, phương thức theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua có nội dung gắn với yêu cầu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TPHCM theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mặt khác, đổi mới phong trào thi đua sáng tạo, xây dựng các cơ chế và thúc đẩy các không gian sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM. Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua sáng tạo, lợi ích của việc phát huy sáng tạo. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đề xuất hiến kế giải pháp khả thi trong tham gia phong trào thi đua sáng tạo, để phong trào mang lại lợi ích thiết thực trong xây dựng, phát triển TPHCM và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn TPHCM.

Đối với giải thưởng sáng tạo, TPHCM phát hiện, lựa chọn các giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, trong hoạt động điều tra cơ bản, thông tin dữ liệu, dự báo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; các giải pháp mang ý tưởng sáng tạo, đổi mới, có tác dụng làm tăng hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các đối tượng tham gia giải thưởng sáng tạo, góp phần tăng số lượng tập thể, cá nhân đăng ký tham gia giải thưởng và tăng số lượng, chất lượng các công trình, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đạt giải.

Mặt khác, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, cơ chế tổ chức, kiện toàn hội đồng thẩm định các ý tưởng, mô hình giải pháp sáng tạo tham gia giải thưởng, chế độ chính sách đối với các ý tưởng, mô hình giải pháp sáng tạo đạt giải thưởng TPHCM, đảm bảo hoạt động tổ chức các giải thưởng sáng tạo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ các ý tưởng, công trình nghiên cứu, mô hình, sản phẩm sáng tạo đạt giải thưởng TPHCM.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM đề ra các giải pháp thực hiện. Cụ thể, đối với phong trào thi đua sáng tạo, TPHCM quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo. Huy động nguồn lực xã hội tổ chức phong trào thi đua sáng tạo. Triển khai các hoạt động thúc đẩy sáng tạo.

Đối với giải thưởng sáng tạo, TPHCM thực hiện giải pháp trong tổ chức, quản lý các giải thưởng sáng tạo; giải pháp hoàn thiện các quy định, cơ chế chính sách đối với các giải thưởng sáng tạo. Cùng với đó, thực hiện giải pháp truyền thông, tuyên truyền, nhân rộng các sản phẩm đạt giải vào thực tiễn cuộc sống và sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM; giải pháp về nguồn lực.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo