Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức của TPHCM cơ bản phù hợp quy định

(Thanhuytphcm.vn) - Theo kết luận thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018 do Thanh tra Bộ Nội vụ công bố, UBND TPHCM và các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản của Nhà nước, của Thành ủy, HĐND TP và ban hành một số văn bản theo thẩm quyền để thực hiện việc tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó cơ bản phù hợp quy định.

Về tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016, qua đó tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 9 công chức ngạch cán sự và tương đương từ cấp huyện trở lên. Nhìn chung, kỳ thi công chức năm 2016 cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Quy định về điều kiện dự tuyển công chức có hộ khẩu thường trú tại TP; giới hạn độ tuổi dự tuyển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (ngày 29/12/2017, UBND TP đã ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy định này).

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 346 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND TP thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng đến thời điểm thanh tra 13/346 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP đã quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 104 trường hợp. Nhìn chung, các trường hợp xét chuyển đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét chuyển theo quy định. Tuy nhiên, có 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường đến thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác (đến thời điểm thanh tra 1 trường hợp đã đủ 60 tháng công tác); 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Việc tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của UBND TP, theo báo cáo, từ năm 2003 đến thời điểm thanh tra, UBND TP và Sở Nội vụ áp dụng một số chương trình đào tạo, quy hoạch theo chính sách thu hút của TP để sắp xếp, bố trí cho 378 sinh viên sau khi tốt nghiệp vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện.

Về bổ nhiệm, nhìn chung UBND TP và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Thành ủy, UBND TP, nhưng có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt;…

Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, số lượng Phó Giám đốc và tương đương thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban.

Về ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đến thời điểm thanh tra, 8 cơ quan, tổ chức thuộc UBND TP còn sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó. Báo cáo Thành ủy TP để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của TP nhưng không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành; 20 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (11 trường hợp không có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 2 trường hợp chưa đủ 60 tháng công tác, 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng) và 3 công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của bộ chuyên ngành và yêu cầu của Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức: chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; rà soát, xử lý đối với 4 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn (1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 trường hợp chưa làm quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên); xếp lại ngạch đối với 3 công chức lãnh đạo cấp phòng để phù hợp với vị trí việc làm; bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở, ngành đảm bảo theo đúng quy định; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại để có hình thức xử lý phù hợp.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo