Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Vũ khí sắc bén chống luận điệu sai trái, xuyên tạc

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP sáng 20/9.

(Thanhuytphcm.vn) - Hiện nay các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá nước ta khi liên tục vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta; và cho rằng Việt Nam chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là sai lầm,… Trong bối cảnh đó, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành vũ khí sắc bén chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc đó.

Đã minh định mọi vấn đề về lý luận và thực tiễn

Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh việc Đảng và nhân dân ta chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng là phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử và điều kiện cụ thể của Việt Nam; là hướng đi đúng đắn, không thể phủ nhận và cũng là khát vọng của nhân dân. Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã minh định mọi vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tiếp tục khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh cả xương máu để đấu tranh, giữ gìn và khát khao hướng tới. Bài viết đã nhấn mạnh: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển”.

Từ đó, bài viết phân tích: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội… Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”.

Đây cũng là những mong ước tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định, kiên trì theo đuổi.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM sáng 20/9 Toàn cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM sáng 20/9

Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh

Bao nhiêu năm nay các kênh thông tin ở nước ngoài như BBC, RFA, RFI, VOA,… và các trang mạng xã hội phản động, nhất là tổ chức Việt Tân thường xuyên đăng những thông tin xuyên tạc chủ trương đường lối, bôi nhọ lãnh tụ và lãnh đạo cấp cao của Đảng ta, phủ nhận thành quả cách mạng và công cuộc xây dựng phát triển đất nước của nhân dân ta,... Họ đã chọn phục vụ cho những người luôn muốn chống phá Việt Nam, bất mãn chính trị nên đã thông tin thiếu thiện chí, không khách quan, không trung thực về Việt Nam. Có những kênh đã được thành lập từ rất lâu nhưng đến nay khi được nhắc đến tên là người ta nghĩ ngay đến “đặc sản” chống phá Việt Nam của họ. Và vì vậy họ đã không tôn trọng độc giả và có lỗi với chính độc giả của mình khi cố tình thông tin sai sự thật, thiếu thiện chí về Việt Nam.

Các thế lực thù địch thì cho rằng Việt Nam đi theo chủ nghĩa xã hội sẽ thất bại, không thể tồn tại nhưng thực tiễn cuộc sống đã chứng minh điều ngược lại. Rõ ràng không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam khi mà các mặt của đời sống như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo,… đều phát triển; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước; đối ngoại theo hướng đa phương hóa đa dạng hóa, phát huy bản sắc văn hóa ngoại giao “cây tre Việt Nam” “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên…

Trong bài viết của Tổng Bí thư có nêu: “Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008… Phát triển kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước)”. “Xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây”.

Bài viết cũng lý giải khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội... Đây cũng là ví dụ cụ thể trong cách vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn của Đảng ta.

Một bài viết xuyên tạc về Việt Nam của RFI Một bài viết xuyên tạc về Việt Nam của RFI

Mở toang mọi cánh cửa, làm sáng tỏ mọi vấn đề

Bằng cách kiến giải từ cơ sở lý luận gắn với thực tiễn cuộc sống, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như mở toang mọi cánh cửa, làm sáng tỏ mọi vấn đề mà trước đây nhiều người vẫn chưa thể lý giải được những điểm còn khác biệt giữa lý luận và thực tiễn cuộc sống. Đồng thời chỉ rõ sự vô căn cứ của các thế lực thù địch vẫn hay lợi dụng để vin vào đó mà vu khống.

Bằng cách lập luận khoa học chặt chẽ và dẫn chứng cụ thể từ thực tiễn sinh động của cuộc sống bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tái khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, trở thành vũ khí sắc bén đập tan mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, gây chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để hiểu rõ, tin tưởng và kiên định vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải tỏa được các thắc mắc, hoài nghi, có thêm sức mạnh và cơ sở đấu tranh trực diện với các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Kiến giải thực tiễn cuộc sống và thực chứng hệ lý luận chính trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và sức sống tại Việt Nam cho đến hôm nay. Bài viết vì thế trở thành ngọn cờ đầu cổ vũ tinh thần chiến đấu với các luận điệu sai trái, thù địch; bồi đắp tình cảm cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chính vì thế, suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của Đảng. Thực tế, từ ngày có Đảng đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị đô hộ, áp bức bóc lột và sự xâm lược của thực dân, đế quốc trở thành một nước độc lập, không ngừng phát triển. Sinh thời Bác Hồ cũng từng nói: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác[1].

Việt Nam có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Người Việt Nam có truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, thủy chung, sống có nghĩa, có tình, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, cần cù, thông minh, sáng tạo. Ngày nay, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với các nước, trở thành hình mẫu về sự phát triển vươn lên của nhiều nước trên thế giới.

Lan tỏa sâu, rộng tác phẩm của Tổng Bí thư

Ngày 4/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 16/5/2022 Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành Kế hoạch số 120-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm. Ngày 22/7/2022 Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cũng đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/BTGTU về tổ chức Tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm.

Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề về một số vấn đề cơ bản nội dung tác phẩm “Một số vấn đề  lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 15/8/2022. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn) Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề về một số vấn đề cơ bản nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 15/8/2022. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Tại TPHCM, hiện nhiều tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu hoặc tổ chức báo cáo tác phẩm trên như: Quận ủy Quận 12, Quận ủy quận Tân Bình, Quận ủy quận Bình Thạnh, Quận ủy quận Phú Nhuận, Huyện ủy Nhà Bè, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận 12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP,… giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở được học tập, nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, tạo sức đề kháng cho đảng viên, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Minh Tiến

__________

[1] Trích trong bài viết “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân số 217, từ ngày 22 đến ngày 24/8/1954


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo