Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 52 phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội TP thực hiện một số nội dung thực hiện Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 13/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (viết tắt là Nghị quyết 52).

Cụ thể, tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 52 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn hệ thống chính trị và tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong Nghị quyết; xác định đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, là cơ hội để TP và đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kịp thời nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội; nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là những ngành TP có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực. Chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển TP và đất nước.

Tiếp tục đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, góp phần nghiên cứu đề xuất xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cạnh đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 52 phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Cụ thể, Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 52 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thời gian trình Ban Thường vụ Thành ủy trong quý II năm 2020.

Cấp ủy, các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động của Thành ủy; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện của địa phương, đơn vị mình gắn với triển khai thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ngoài ra, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo UNND quận, huyện đánh giá kết quả hàng năm và gửi báo cáo UBND TP để Ban cán sự đảng UBND TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo