Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019

Xây dựng hoạt động chất vấn trở thành sinh hoạt thường xuyên trong Đảng

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp Đảng bộ TPHCM lần thứ 22, khóa X. (Ảnh: S.Hải)

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 20 - CT/TU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng đối với các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ TP.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 30/7/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp; đưa nội dung chất vấn trong Đảng vào chương trình, sinh hoạt thường kỳ của Cấp ủy, Ban thường vụ Cấp ủy, Chi bộ và các hoạt động của Đảng, xây dựng hoạt động chất vấn trở thành sinh hoạt thường xuyên trong Đảng.

Từ quý I năm 2019, Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy bố trí thời gian thích hợp để thực hiện có nề nếp chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, hội nghị Thành ủy; quy định về trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên trong việc ghi phiếu chất vấn và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các Hội nghị của Thành ủy. Sau thực hiện có đánh giá, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy chế chất vấn trong Đảng.

Đối với tổ chức Đảng ở cấp trên cơ sở và cơ sở, cấp ủy phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác chất vấn của Đảng ủy, chi bộ; tham mưu cấp ủy định kỳ tổ chức chất vấn, tạo điều kiện để cấp ủy viên, đảng viên được thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ chất vấn của mình.

Văn phòng cấp ủy các cấp (nơi có văn phòng cấp ủy) chủ động gửi phiếu đăng ký chất vấn trước các kỳ họp Cấp ủy, Ban thường vụ Cấp ủy; tiếp nhận và phân loại xử lý phiếu chất vấn của cấp ủy viên; tham mưu Cấp ủy, Ban thường vụ Cấp ủy tổ chức hội nghị trả lời chất vấn, xử lý kết quả chất vấn. Định kỳ, tham mưu Cấp ủy, Ban thường vụ Cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chất vấn trong Đảng, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời rút kinh nghiệm.

Chỉ thị cũng nêu rõ, phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chất vấn của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc thực hiện chất vấn tại các kỳ họp, hội nghị của Thành ủy; Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện chất vấn trong Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, tổ chức hội nghị chuyên đề, rút ra các bài học kinh nghiệm và các vi phạm thường gặp để cảnh báo, nhắc nhở.

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của cấp ủy các cấp. Người đứng đầu cấp ủy và các cấp ủy viên phải nêu gương, thường xuyên phát huy dân chủ trong Đảng, khích lệ tinh thần, thái độ thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, gắn chất vấn với tự phê bình và phê bình trong Đảng, làm cho sinh hoạt Đảng thực sự thiết thực, hiệu quả và phát huy tốt nhất dân chủ trong Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm trong hoạt động chất vấn; tạo điều kiện cho đảng viên, cấp ủy viên thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong tự phê bình và phê bình gắn với chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên nơi mình sinh hoạt.

Một trong những nội dụng quan trọng là lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của TP. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn, góp ý của nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tăng cường thực hiện việc tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm điều chỉnh, thay đổi nhận thức của các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng; góp phần tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng và đồng thuận trong xã hội để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; thông qua trao đổi, đối thoại, góp phần uốn nắn những nhận thức không đúng, đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo