Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu có sai phạm trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Công chức giải quyết hồ sơ cho người dân trong giờ nghỉ trưa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận 12.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/6, UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã được quy định tại Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ. Người đứng đầu phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ, văn hóa công sở.

Đồng thời, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện và phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. Cũng như thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng, chống vi phạm pháp luật kết hợp với chương trình hành động và việc làm cụ thể của mỗi ngành, mỗi cấp, cá nhân, đơn vị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt khác, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đảm bảo thực hiện đủ các giải pháp đồng bộ để phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo hướng tăng cường công khai, minh bạch; trách nhiệm đi đôi với khen thưởng; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Trong chỉ đạo cần lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm pháp luật và tội phạm như: quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, thuế, hải quan; khai thác tài nguyên - khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và công tác tổ chức cán bộ.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Kịp thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm, tận tụy trong công việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Không được kéo dài thời gian giải quyết hoặc hách dịch, cửa quyền, tự ý đặt ra quy định trái pháp luật, trái với quy định của cấp có thẩm quyền để gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân và các cơ quan, tổ chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo