Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 8/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tin khác

Thông báo