Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025

Tin khác

Thông báo