Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết về nội dung Báo cáo chính trị và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2005-2010)

- Số Đại biểu tham gia biểu quyết    : 200/200

- Tổng số phiếu phát ra                    : 200

- Tổng số phiếu thu vào                    : 200

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

I.- Về bản dự thảo Báo cáo chính trị:

+ Nhất trí              : 130                 65%

+ Cơ bản nhất trí   : 70                   35%

II.- Về một số chỉ tiêu cơ bản trong 5 năm (2005-2010):

1/- Về kinh tế: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hằng năm là 18,76%.

+ Nhất trí             :  191                95,5%

+ Không nhất trí    :     5                2,5%

+ Ý kiến khác       :     4                2%

2/- Mức tăng trưởng sản xuất nông-lâm -thủy sản hằng năm đạt từ 5,44%, trong đó phấn đấu đến năm 2010 đạt diện tích canh tác rau an toàn trên 3.000 ha và hoa lan cây kiểng 500 ha.

+ Nhất trí           : 159                 79,5%

+ Không nhất trí :   25                 12,5%

+ Ý kiến khác    : 16                       8% 

3/- Phấn đấu đến cuối năm 2010 duy trì tổng đàn bò sữa của Huyện ở mức 35.000 con, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 36% trong cơ cấu nông nghiệp của huyện.

+ Nhất trí            : 156                 78%

+ Không nhất trí   :   29                14,5%

+ Ý kiến khác      :   21                 10,5%

4/- Phấn đấu đến năm 2010, hiệu quả trên 1 ha đất nông nghiệp đạt bình quân 50 triệu đồng/năm. Cá biệt có một số diện tích đạt trên 100 triệu đồng/năm.

+ Nhất trí            : 188                 94%

+ Không nhất trí  :   03                 1,5%

+ Ý kiến khác     :   08                 4%

5/- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân là 20,76%/năm.

+ Nhất trí            : 196                 98%

+ Không nhất trí   :   01                 0,5%

+ Ý kiến khác      :   03                 4%

6/- Mức tăng trưởng ngành thương mại-dịch vụ hằng năm là 18,89%.

+ Nhất trí             : 195                 97,5%

+ Không nhất trí   :    0

+ Ý kiến khác      :  02                  1%

7/ Phấn đấu trong 5 năm tới tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện đạt 468,500 tỷ đồng, tăng 24,23% so nhiệm kỳ qua.

+ Nhất trí            : 196                 98%

+ Không nhất trí  : 0

+ Ý kiến khác     : 0

8/- Phấn đấu hoàn thành cơ bản phổ cập Trung học phổ thông 21 xã, thị trấn vào năm 2007.

+ Nhất trí            : 150                 75%

+ Không nhất trí  :   38                 49%

+ Ý kiến khác     :   22                 11%

 

9/- Phấn đấu đến năm 2010:

a) Có 60% trường đạt chuẩn quốc gia

+ Nhất trí            : 106                 53%

+ Không nhất trí   :   16                 8%

+ Ý kiến khác      :     7                3,5%

b) Có 50% trường đạt chuẩn quốc gia:

+ Nhất trí            : 115                 57,5%

+ Không nhất trí   :    3                 1,5%

+ Ý kiến khác      :    0

10/- Phấn đấu đến năm 2009 hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chí của Thành phố, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/năm.

+ Nhất trí            : 185                 92,5%

+ Không nhất trí   :     4                     2%

+ Ý kiến khác      :     3                   1,5%

11/- Giới thiệu và tạo việc làm ổn định cho 6.000 -> 7.000 lao động/năm.

+ Nhất trí            : 193                 96,5%

+ Không nhất trí   :     1                0,5%

+ Ý kiến khác      :     2                    1%

12/- Phấn đấu đến cuối năm 2010:

a/ Toàn Huyện có 60% ấp, khu phố và 4 xã, thị đạt chuẩn văn hóa.

+ Nhất trí            : 120                 60%

+ Không nhất trí   :   10                 5%

+ Ý kiến khác      :    2                 1%

b/ Toàn Huyện có 50% ấp, khu phố và 3 xã, thị đạt chuẩn văn hóa.

+ Nhất trí            : 126                 63%

+ Không nhất trí   :     8                4%

+ Ý kiến khác      :     0

13/- Đến năm 2010 có 86% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, không còn đơn vị yếu kém. Trong nhiệm kỳ kết nạp 800 đảng viên mới.

+ Nhất trí            : 190                 95%

+ Không nhất trí   :    2                 1%

+ Ý kiến khác      :    6                 3%

14/- Về 5 chương trình trọng điểm trong 5 năm tới.

+ Nhất trí            : 188                 94%

+ Không nhất trí   :     1                0,5%

+ Ý kiến khác      :   13             6,5%      

Ngoài ra những ý kiến đóng góp khác sẽ được Ban chấp hành bổ sung vào nội dung văn kiện trong nghiệm kỳ.

--------------

 

Thông báo