Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Củ Chi lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi lần thứ IX với 200 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 4.500 đảng viên tiến hành từ ngày 12/9 đến 15/9/2005 đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VIII, trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Đoàn Thư ký đối với các ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị đã được công bố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi lần thứ IX.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị đã biểu quyết bằng phiếu và công bố kết quả tại Đại hội.

2/ Thông báo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

3/ Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi (khóa IX) căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố và báo cáo tổng hợp của Đoàn thư ký về một số vấn đề trong Báo cáo chính trị qua thảo luận của Đại hội để chỉnh lý Báo cáo chính trị và ban hành chính thức.

4/ Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa IX có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ IX đề ra.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

HUYỆN CỦ CHI LẦN THỨ IX

 

 

                                                                   

Thông báo