Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Quyết định “ Về chuẩn y cấp ủy Huyện” huyện Củ Chi Nhiệm kỳ II (1980-1981)

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               Ngày 24 tháng 12 năm 1979

                           ---------

                BAN THƯỜNG VỤ

                    Số: 420/ TV-TC

QUYẾT ĐỊNH

“ Về chuẩn y cấp ủy Huyện”

--------

- Căn cứ điều 16 chương II của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt ;

- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ II (1980 - 1981) của Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi ngày 16/11/1979 về biên bản hội nghị  Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ I ngày 23/11/1979;

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi, có 31 ủy viên chánh thức và 4 ủy viên dự khuyết:

1/

Đồng chí

Nguyễn Văn

2/

Đồng chí

Trần Văn Nguyên

3/

NguyễnVăn Thắng

4/

Tạ Quang Huy

5/

Lê Thanh Long

6/

Nguyễn Văn Định

7/

Châu Văn Sến

8/

Phạm Tấn Thành

9/

Huỳnh Thanh Nhã

10/

Nguyễn Thành Sậy

11/

Thái Văn Trung

12/

Phan Văn Mười

13/

Hồ Hữu Học

14/

Phạm Hồng Thái

15/

Nguyễn Văn Bốn

16/

Hà Thị Hồng Vân

17/

Hứa Minh Thắng

18/

Nguyễn Văn Mạnh

19/

Hà Văn Địa

20/

Trần Xuân Trường

21/

Đoàn Tư

22/

Nguyễn Văn Đức

23/

Nguyễn Bá Khuynh

24/

Trần Trọng Nguyễn

25/

Lâm Văn Phần

26/

Lê Văn Đỗ

27/

Nguyễn Văn Ánh

28/

Nguyễn Trung Nghĩa

29/

Phan Công Bằng

30/

Cao Văn Nghiệt

31/

Lê Văn Giá

32/

Phan Văn Dẫu (dk)

33/

Nguyễn Thị Tấm (dk)

34/

Trần Văn Hưng (dk)

35

Lê Văn Lên (dk)

Điều 2: Chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy, có 10 ủy viên:

 

1/

Đ/c Nguyễn Văn

Bí Thư

2/

Đ/c Trần Văn Nguyên

P.BT

3/

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

P.BT

4/

Đ/c Tạ Quang Huy

UVTV

5/

Đ/c Lê Thanh Long

UVTV

6/

Đ/c Phạm Tấn Thành

UVTV

7/

Đ/c Nguyễn Văn Định

UVTV

8/

Đ/c Châu Văn Sến

UVTV

9/

Đ/c Huỳnh Thanh Nhã

UVTV

10/

Đ/c Nguyễn Thành Sậy

UVTV

Điều 3: Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng bộ Huyện Củ Chi và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:                                                                                                   (đã ký)

- Như điều 3

                                                                                                TRẦN QUỐC HƯƠNG

Thông báo