Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường Huyện ủy với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm cao. Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 -2020; tổng hợp ý kiến các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Khóa XII, bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội khẳng định

Kinh tế huyện tăng trưởng bình quân đạt 15,71%/năm; cơ cấu chuyển dịch theo hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; nhiều loại hình thương mại - dịch vụ, cửa hàng tiện ích phát triển. Lãnh đạo điều hành công tác thu - chi ngân sách đúng quy định, giải ngân các nguồn vốn thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 10 xã và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới. Khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với thực hiện bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đầu tư thực hiện các công trình trọng điểm, công trình giao thông, thủy lợi, thoát nước; tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững; nâng thu nhập bình quân đạt 63,732 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhiều, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Lãnh đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu thành phố giao. Nâng cao công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự; đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt của chi bộ; quy hoạch cán bộ đảm bảo tính kế thừa; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chuẩn mực; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm đảm bảo công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, gắn với thực hiện phòng, chống tham nhũng và Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời giải quyết đơn thư. Lãnh đạo nâng cao năng lực điều hành, quản lý của chính quyền, củng cố, kiện toàn bộ máy, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức; thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuy nhiên, mặc dù cả hệ thống chính trị của huyện đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp, song thực tế vẫn còn 04/10 chỉ tiêu chưa đạt; 02/11 công trình trọng điểm chậm tiến độ, 02/11 công trình trọng điểm chưa thực hiện.

Công tác thu ngân sách có năm chưa đạt chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới tại 10 xã giai đoạn 2016-2020 chưa đảm bảo tiến độ. Công tác lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch, thực hiện chỉnh trang phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; chưa khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất; việc quản lý thực hiện sau quy hoạch chưa chặt chẽ. Việc khắc phục hậu quả sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy còn chậm. Số lớp học 02 buổi/ngày ở các cấp học giảm, sĩ số học sinh trên lớp còn cao, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, các giải pháp phòng ngừa chưa đồng bộ trong tổ chức thực hiện; phạm pháp hình sự xuất hiện những loại tội phạm mới, có tính chất, mức độ phức tạp dẫn đến số vụ gia tăng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đi vào chiều sâu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao; một số cán bộ, trong đó có cán bộ chủ chốt vi phạm bị xử lý kỷ luật, dẫn đến công tác điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ có thời điểm chưa kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng theo yêu cầu và diễn biến các vụ việc trong tình hình hiện nay; chưa quan tâm nhiều công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục thiếu sót, vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Việc theo dõi nắm bắt diễn biến, tình hình dư luận trong Nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa kịp thời; lãnh đạo thực hiện công tác dân vận tại một số cơ quan hành chính nhà nước chưa hiệu quả; công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đôi lúc thiếu đồng bộ, chưa đạt yêu cầu. Hoạt động của một vài đoàn thể còn hình thức, chậm đổi mới phương thức hoạt động; hình thức tuyên truyền, vận động trực quan tại một số địa phương chưa nhiều.

Những hạn chế trên là do:

Huyện Hóc Môn có tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân từ nơi khác đến sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện đông, tạo áp lực rất lớn đối với công tác quản lý nhà nước; cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước; các loại dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi, viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan cao, đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội.

Việc thực hiện các phương án chống thất thu thuế chưa hiệu quả; sự phối hợp trong công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và xây dựng bộ thuế khoán hàng năm chưa chặt chẽ, dẫn đến bỏ sót, hoặc không thu đủ.

Một số thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện và các xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động trong phối hợp hoạt động, chưa theo sát tình hình và có kế hoạch thực hiện cụ thể.

Công tác quản lý địa bàn, việc tuần tra, kiểm tra ở một vài địa phương chưa thường xuyên nên việc phát hiện xử lý vi phạm các vụ việc về đất đai, xây dựng chưa kịp thời; một vài cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định pháp luật, thiếu rèn luyện, chưa tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, nên đã vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn chưa tốt, sự phối hợp giữa các phòng, ngành chức năng và các địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp ranh chưa đồng bộ; kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Một vài cấp ủy cơ sở chưa mạnh dạn chỉ rõ dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến một số cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật.

Công tác đánh giá cán bộ hàng năm chưa phản ánh đúng chất lượng, năng lực cán bộ. Còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch đạt trình độ chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, lập trường, tư tưởng chính trị chưa vững vàng, thiếu ý chí phấn đấu nên không đủ điều kiện để đề bạt, bố trí, bổ nhiệm theo quy định. 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở chưa thường xuyên, chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm của địa phương. Người đứng đầu cấp ủy một số đơn vị đôi lúc chưa nắm bắt đầy đủ dư luận xã hội, chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận chính quyền.

Việc xác định nội dung, phương thức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chưa được tập trung thực hiện. Công tác quản lý cập nhật hội viên ở chi hội, tổ hội chưa được theo dõi chặt chẽ; chưa có nhiều hoạt động phong phú để thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ; một số đoàn thể chính trị - xã hội chưa có giải pháp xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt cơ sở.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội nhất trí:

2.1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành Quận.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm trên 50%.

(2) Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.000 tỷ đồng.

(3) Hàng năm, tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 98,5% trở lên; Trung học phổ thông đạt từ 95% trở lên.

(4) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động làm việc.

(5) Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 20.000 lượt lao động (bình quân 4.000 lượt lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn huyện còn dưới 0,8%.

(6) Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn thành phố là 0,5%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

(7) Đến năm 2025, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt từ 95% trở lên; dân số thường trú huyện tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

(8) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa đạt 94%, tỷ lệ ấp - khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 98%, tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 80%, Thị trấn Hóc Môn đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Trung Chánh đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị.

(9) Giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt trên 99%.

(10) Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên 4m³/hộ/tháng đến cuối năm 2025 đạt trên 95%.

(11) Đến cuối năm 2025, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

(12) Hàng năm, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao, đảm bảo chỉ tiêu đảng viên tình nguyện nhập ngũ.

(13) Hàng năm, kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số thực tế địa bàn; phấn đấu nâng tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự năm sau cao hơn năm trước; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông hàng năm; không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

(14) Hàng năm, xét xử án hình sự đạt trên 88% trên tổng số vụ việc thụ lý; xét xử án dân sự đạt trên 78% trên tổng số vụ việc thụ lý; xét xử án hành chính đạt trên 60% trên tổng số vụ việc thụ lý.

(15) Hàng năm, thi hành án dân sự xong về việc đạt từ 80% trên tổng số việc có điều kiện thi hành; thi hành án dân sự xong về tiền đạt từ 38% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành.

(16) Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

(17) Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

(18) Hàng năm, Đảng bộ huyện phát triển từ 200 đảng viên mới trở lên.

(19) Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ, công chức cấp huyện và công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn Đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp.

(20) 100% người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(21) Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy.

(22) 100% Đảng bộ, chi bộ cơ sở có chương trình cải cách hành chính và tin học hóa quản lý.

(23) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ:

- Có trên 90% người lao động nơi có Công đoàn tham gia vào tổ chức; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 15% tổng số công đoàn viên.

- Có trên 80% lao động nông nghiệp tham gia vào các tổ chức thích hợp do Hội Nông dân tổ chức; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 30% tổng số hội viên Hội nông dân.

- Có trên 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia vào tổ chức Hội; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 25% tổng số hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ.

- Có trên 63% thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 38% tổng số đoàn viên, hội viên tổ chức Đoàn - Hội.

- Có trên 98% cựu chiến binh, cựu quân nhân đủ điều kiện vào tổ chức Hội Cựu chiến binh; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 25% tổng số hội viên Hội cựu chiến binh.

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

2.3.1. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững                 

Tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 16% trở lên; triển khai Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội huyện 05 năm, giai đoạn 2021-2025. Xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện đạt hệ thống chỉ tiêu định hướng xây dựng, phát triển huyện Hóc Môn giai đoạn 2021-2030 trở thành Quận.

Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa; xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Hóc Môn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với những ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, nhu cầu làm việc của lực lượng lao động trên địa bàn huyện, hạn chế ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tập trung phát triển nông nghiệp phù hợp mô hình đô thị gắn với ứng dụng công nghệ sản xuất, chế biến nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tăng cường các biện pháp quản lý và duy trì nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ sở sản xuất - kinh doanh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

2.3.2. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng, phát triển mô hình “Trường tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập”.

Nâng cao phương thức hoạt động của trạm y tế, thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị lĩnh vực y tế; thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trong đó quan tâm các đối tượng chính sách và người nghèo; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên người kết hợp vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng.

Đẩy mạnh chất lượng hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bài trừ tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân.

Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập; huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

2.3.3. Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ

Đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị; hoàn thiện các đồ án quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2.000 phủ kín toàn huyện, quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị đồng bộ và nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng theo hướng phát triển trở thành Quận. Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đảm bảo quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, từng bước định hướng xây dựng huyện Hóc Môn sạch, xanh và thân thiện môi trường.

 Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch cho người dân sử dụng kết hợp phát triển hệ thống cấp nước thay thế các giải pháp cấp nước tạm. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thay đổi thói quen người dân từ sử dụng nước giếng khoan chuyển sang sử dụng hệ thống nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt; giảm khai thác nước ngầm và khoanh vùng hạn chế sử dụng nước ngầm trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt trên địa bàn huyện.

2.3.4. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quân sự huyện, Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan trong thực hiện cải cách tư pháp.

Lãnh đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng nắm tin ở cơ sở, phát triển lực lượng dân quân tự vệ trong các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các tổ chức đảng loại hình quân sự. Hàng năm, lãnh đạo tổ chức thành công diễn tập phòng thủ kết hợp diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao, trong đó có đảng viên nhập ngũ.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng tụ tập đông người gây rối trật tự; củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lãnh đạo thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực công an phường, xã, thị trấn; xây dựng mới trụ sở Công an xã - thị trấn.

2.3.5. Xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh". Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm nêu gương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo thực hiện đúng Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảm bảo nề nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Ðảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi trọng việc nắm chắc tình hình cán bộ, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; khuyến khích tổ chức đảng chủ động tự kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc để kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót; kết hợp đồng bộ thực hiện công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo công tác nhân sự Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, xã - thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; phát huy chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân huyện; nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”; thực hiện tốt công tác giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động; tập hợp quần chúng vào tổ chức và xây dựng nòng cốt; phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

2.4. Các công trình, chương trình, đề án trọng điểm

2.4.1. Về công trình trọng điểm

(1) Nhóm công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Khởi công, hoàn thành 158 công trình thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các công trình văn hóa, văn minh đô thị xã Trung Chánh, Thị trấn Hóc Môn.

- Cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa hệ thống điện, thông tin liên lạc vỉa hè đường Bà Triệu, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt.

-  Cải tạo kết hợp di dời nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn huyện.

-  Lập quy hoạch, xây dựng các Trạm trung chuyển rác khép kín trên địa bàn huyện.

(2) Nhóm công trình phát triển hạ tầng xã hội

-  Xây dựng 16 trường học gồm:

+ Bậc Mầm non:  Mầm non Tân Thới Nhì 2; Mầm non Tân Hiệp; Mầm non Bà Điểm; Mầm non Bà Điểm 1.

+ Bậc Tiểu học: Tiểu học Tân Thới Nhì 3; Tiểu học Đông Thạnh; Tiểu học Mỹ Hòa; Tiểu học Tân Thới Nhì; Tiểu học Bà Điểm; Tiểu học Xuân Thới Đông; Tiểu học Mỹ Huề.

+ Bậc Trung học cơ sở: THCS Bà Điểm; THCS Tân Thới Nhì; THCS Thới Tam Thôn 1; THCS Phan Công Hớn (khu dân cư Hoàng Hải); THCS Thị trấn.

- Đầu tư, khai thác hiệu quả sân bóng đá Thới Tứ (giai đoạn 2); Nhà Thiếu nhi huyện, Trung tâm Văn hóa huyện.

- Xây dựng mới Trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện.

- Xây dựng mới 10 trụ sở Công an xã - thị trấn gồm: Tân Xuân, Trung Chánh, Bà Điểm, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Thới Nhì, Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, Thị trấn Hóc Môn.

- Lập quy hoạch vị trí đất do nhà nước trực tiếp quản lý (thuộc thửa số 74, tờ bản đồ số 38, diện tích khoảng 3ha, tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng) để xây dựng mới trụ sở Công an huyện, trụ sở Quân sự huyện.

(3) Nhóm công trình phối hợp với các Sở, ngành thành phố

- Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư thực hiện dự án đường Vành đai 3 (đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn).

- Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến ranh tỉnh Long An).

- Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

- Xây dựng đường Song hành Phan Văn Hớn.

- Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường: Nguyễn Thị Thử, Trần Thị Bốc, Trịnh Thị Miếng.

2.4.2 Về chương trình, đề án trọng điểm

- Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

- Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành Quận giai đoạn 2021-2030.

- Đề án xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch đẹp, an toàn.

- Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở và của đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí và bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng tổ chức thực hiện hiệu quả và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Hóc Môn anh hùng, đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông báo