Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết hội nghị đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè giữa nhiêm kỳ (khóa VI)

Ngày 4 tháng 5 năm 1994

Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Huyện Nhà Bè giữa nhiệm kỳ khoá VI họp từ ngày 13-14/05/1994 đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Sau khi nghiên cứu báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện do đ/c Từ Văn Sáng – Bí thư Huyện uỷ trình bày tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của Đoàn Chủ tịch hội nghị đối với các ý kiến thảo luận của hội nghị (đã được tổng hợp) và kết quả biểu quyết một số vấn đề trong báo cáo chính trị đã được công bố, Hội nghị đại biểu Đảng bộ Huyện Nhà Bè giữa nhiệm kỳ khoá VI.

QUYẾT NGHỊ

1. Giao cho Ban chấp hành Huyện Đảng bộ căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố và ý kiến của Đoàn chủ tịch về một số vấn đề trong báo cáo chính trị - qua thảo luận của hội nghị để chỉnh lý và ban hành chính thức.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Hội nghị đại biểu Huyện Đảng bộ đã đề ra.

Thông báo