Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021

9 tháng một chặng đường - Các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận năm 1997

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 1

Thời gian: tại phòng họp Huyện ủy Hóc Môn

Tham dự: 24/25 đồng chí

Nội dung:

- Thông qua các quyết định của Thành ủy và UBND Thành phố về việc thành lập Đảng bộ và chỉ định BCH Lâm thời, chỉ định UBND Lâm thời Quận 12.

- Tập trung bàn về nhân sự, trụ sở làm việc, bàn việc tiếp dân theo cơ chế một dấu một cửa.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 2

Thời gian: tại phòng Ban Giám đốc Hội chợ Quang Trung

Tham dự: 25/25 đồng chí

Nội dung:

- Thông qua báo cáo tình hình tháng 3, hướng công tác tháng 4/1997. Bàn việc ổn định bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động.

- Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và bổ sung HĐND các cấp.

- Bàn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 1997.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 3

Thời gian: tại phòng làm việc Chi Cục thuế

Tham dự: Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt

Nội dung: Họp Ban Chấp hành mở rộng triển khai Chỉ thị 12/TU về bầu cử Quốc hội và bổ sung HĐND các cấp.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 5

Thời gian: tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 20/25 đồng chí

Nội dung: Thông qua các nội dung:

- Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết TW 2 (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo.

- Chương trình công tác xây dựng Đảng đến cuối năm 1997

- Nghị quyết về an ninh quốc phòng năm 1997.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 6

Thời gian: tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 20/25 đồng chí

Nội dung: Đánh giá tình hình quý II và thông qua phương hướng nhiệm vụ quý III năm 1997.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 7

Thời gian:

Tham dự: 21/25 đồng chí

Nội dung: Bàn việc chuẩn bị họp HĐND Quận phiên đầu tiên

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 8

Thời gian: tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 19/25 đồng chí

Nội dung: Đánh giá tình hình quý III, thông qua Nghị quyết Quận ủy quý IV năm 1997.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 9

Thời gian: tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 20/25 đồng chí

Nội dung: Thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận lần I

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 10

Thời gian:

Tham dự: 22/25 đồng chí

Nội dung: Bàn chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ I

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 11

Thời gian: tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 25/25 đồng chí

Nội dung: Thông qua bản kiểm điểm của BCH lâm thời và tiến hành đóng góp bản kiểm điểm của các Ủy viên Thường vụ Quận ủy.

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 12

Thời gian: Chiều ngày tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 25/25 đồng chí

Nội dung: Nghe báo cáo kết quả chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quận lần I

* HỘI NGHỊ QUẬN ỦY LẦN 13

Thời gian: tại phòng họp Quận ủy

Tham dự: 20/25 đồng chí

Nội dung: Thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Quận qua Đại hội cơ sở.

BCH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ QUẬN 12

Thông báo