Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Bản tổng hợp phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quận lần I - Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu 172/174

PHẦN MỘT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG THỜI KỲ ĐẦU XÂY DỰNG QUẬN ( – 12/1997)

- Nhất trí hoàn toàn 72 (41,86%)

- Cơ bản nhất trí, giao cho BCH khóa I tiếp thu ý kiến Đại hội, tiếp tục hoàn chỉnh văn kiện Đại hội 99 (57,55%)

- Ý kiến khác 01 (0,59%)

PHẦN HAI

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ I (1998 – 2000)

1. Kinh tế:

a) Cơ cấu kinh tế:

Trước mắt, từ năm 1998 – 2000 tiếp tục thực hiện theo cơ cấu “Công – nông nghiệp – thương mại – dịch vụ”. Đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện khẩn trương chuyển sang cơ cấu “Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ – nông nghiệp” vào những năm sau:

- Nhất trí 169 (98,25%)

- Không nhất trí 03 (1,75%)

- Ý kiến khác

b) Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 14%

- Nhất trí 166 (96,51%)

- Không nhất trí

- Ý kiến khác 06 (3,49%)

c) Sản xuất nông nghiệp:

Tốc độ tăng trưởng bình quân là 5%

- Nhất trí 161 (93,60%)

- Không nhất trí 05 (2,90%)

- Ý kiến khác 06 (3,50%)

d) Thương mại dịch vụ:

Tốc độ tăng trưởng bình quân trong năm từ 15 – 16%

- Nhất trí 171 (99,41%)

- Không nhất trí 01 (0,59%)

- Ý kiến khác

2. Văn hóa – xã hội:

* Văn hóa:

a) Nâng mặt bằng dân trí hiện nay là 5,4 lên mức lớp 6,5 vào năm 2000

- Nhất trí 159 (92,44%)

- Không nhất trí 07 (4,06%)

- Ý kiến khác 06 (3,50%)

b) Hoàn chỉnh phổ cập cấp II ở 7 phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Thới An, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất.

- Nhất trí 160 (93,02%)

- Không nhất trí 05 (2,90%)

- Ý kiến khác 07 (4,08%)

c) Xây dựng 120 phòng học mới, 1 trường cấp III hoàn chỉnh từ vốn ngân sách và xã hội hóa.

- Nhất trí 171 (99,41%)

- Không nhất trí

- Ý kiến khác 01 (0,59%)

d) Mỗi phường phấn đấu xây dựng từ 1 – 2 điểm vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên.

- Nhất trí 130 (75,58%)

- Không nhất trí 09 (5,24%)

- Ý kiến khác 33 (19,18%)

* Xã hội:

a) Phấn đấu nâng mức sống hộ nghèo trong chương trình xóa đói giảm nghèo lên mức sống ổn định 80%.

- Nhất trí 161 (93,60%)

- Không nhất trí 06 (3,48%)

- Ý kiến khác 05 (2,92%)

b) Giải quyết việc làm ổn định cho 10.000 người.

- Nhất trí 164 (95,34%)

- Không nhất trí 02 (1,18%)

- Ý kiến khác 06 (3,48%)

c) Giảm tỷ lệ sinh 0,5% mỗi năm

- Nhất trí 169 (98,25%)

- Không nhất trí

- Ý kiến khác 03 (1,75%)

3. An ninh quốc phòng:

a) Xây dựng 80% khu phố an toàn

- Nhất trí 149 (86,62%)

- Không nhất trí 05 (2,92%)

- Ý kiến khác 18 (10,46%)

b) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2 – 3% dân số

- Nhất trí 161 (93,60%)

- Không nhất trí 06 (3,48%)

- Ý kiến khác 05 (2,92%)

c) Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự hàng năm

- Nhất trí 172 (100%)

- Không nhất trí

- Ý kiến khác

4. Xây dựng Đảng:

a) Phấn đấu 2/3 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh

- Nhất trí 169 (98,25%)

- Không nhất trí 01 (0,59%)

- Ý kiến khác 02 (1,16%)

b) Phấn đấu đạt 2/3 Đảng viên đạt loại phấn đấu tốt

- Nhất trí 168 (98,00%)

- Không nhất trí 01 (0,59%)

- Ý kiến khác 03 (1,41%)

c) Kết nạp trên 200 Đảng viên mới

- Nhất trí 169 (98,25%)

- Không nhất trí 01 (0,59%)

- Ý kiến khác 02 (1,16%)

5. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

a) Phấn đấu 80% Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt Chi đoàn vững mạnh

- Nhất trí 144 (83,72%)

- Không nhất trí 12 (6,97%)

- Ý kiến khác 16 (9,31%)

b) 80% Đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên tiên tiến

- Nhất trí 141 (81,97%)

- Không nhất trí 13 (7,55%)

- Ý kiến khác 18 (10,48%)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12

NHIỆM KỲ I

Thông báo