Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện - Kế hoạch 01-KH/BCT của Bộ Chính trị - Kế hoạch 33-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, 6 (Lần 2)

Thực hiện kế hoạch 01-KH/BCT của Bộ Chính trị và kế hoạch 33-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung uơng 5, 6 (lần 2). Qua 4 đợt triển khai việc tự phê bình và phê bình, đến cuối tháng 6 năm 1999 có 43/43 tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành xong. Quận ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá qua đợt thực hiện với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Dựa vào kế hoạch 33 của Thành ủy và công văn 962-CV/TU ngày của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy đã xây dựng kế hoạch 13-KH/QU ngày về việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 5. Nhằm nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, Đảng viên, cán bộ nhận thức rõ trách nhiệm xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Hướng dẫn Cấp ủy, Đảng viên kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, tập trung kiểm điểm sâu việc lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

Nhận thức được tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị lần này, Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp chỉ đạo phân công các tổ công tác theo dõi, giúp đỡ các tổ chức cơ sở Đảng trong quá trình thực hiện. Theo thông báo 30 ngày 03/3/1999 đã phân công 4 tổ, mỗi tổ từ 07 đến 09 đồng chí do đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy làm Tổ trưởng, các thành viên khác là cán bộ các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy và một số Quận ủy viên phụ trách từ 05 đến 10 đơn vị.

Ban Thường vụ Quận ủy có công văn số 45-CV/QU ngày và thông báo 34-TB/QU ngày chỉ đạo quán triệt kỹ các tài liệu, nội dung tập trung kiểm điểm, thời gian thực hiện ở tất cả các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Quận ủy có thông báo số 12, 13 hướng dẫn các Chi, Đảng bộ lập kế hoạch triển khai và nội dung viết kiểm điểm. Sau mỗi đợt kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy đều có sự phân công và bổ sung các tổ công tác cho phù hợp. Các tổ họp phân công cụ thể từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu có liên quan lập kế hoạch theo dõi các đơn vị, định kỳ hàng tuần có tổ chức giao ban rút kinh nghiệm, phản ảnh tình hình kịp thời cho Ban Thường vụ Quận ủy có hướng lãnh đạo.

Toàn Quận có 43 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành kiểm điểm làm 4 đợt. Trước khi thực hiện đại trà, Quận ủy chọn 2 đơn vị điểm (1 Chi bộ ngành và 1 Đảng bộ phường) để chỉ đạo rút kinh nghiệm. Khi tiến hành xong mỗi đợt, Quận ủy đều tổ chức sơ kết rút ra những bài học, nguyên nhân mạnh yếu để chỉ đạo thực hiện đợt sau. Qua 4 đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 5, càng về sau sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy càng chặt chẽ, sát với thực tế của đơn vị. Trước khi tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ ra những điểm cần lưu ý kiểm điểm sâu, làm rõ nhằm nâng cao chất lượng kiểm điểm.

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TRONG BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

I. KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

Quán triệt Nghị quyết TW 5, TW 6 (lần 2), các kế hoạch của Bộ Chính trị và Thành ủy về chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung xây dựng dự thảo bản kiểm điểm Ban Thường vụ Quận ủy theo yêu cầu chung. Ngày , dự thảo lần 1 được thông qua, có sự tham gia đóng góp của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Ngày , dự thảo lần 2 được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt và ngày tổ chức lấy ý kiến các đồng chí cách mạng lão thành. Sau khi tu chỉnh, dự thảo lần 3 được thông qua Ban Thường vụ Quận ủy và gởi tổ công tác Thành ủy xin ý kiến trước khi bước vào kiểm điểm.

Qua 5 lần dự thảo, mỗi lần đều có bổ sung chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt, cách mạng lão thành, tổ công tác Thành ủy, nên chất lượng bản kiểm điểm từng bước được nâng cao. Những vấn đề đặt ra kiểm điểm tương đối rõ, cụ thể có đánh giá và phân tích nguyên nhân ở từng lĩnh vực. Thời gian kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy được tiến hành trong 2 ngày, có tất cả 40 lượt ý kiến đóng góp vào bản kiểm điểm chung, chủ yếu đi sâu vào nội dung về nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nguyên tắc tập trung dân chủ, vấn đề đoàn kết nội bộ trong Ban Thường vụ Quận ủy. Trong bản kiểm điểm lần này, Ban Thường vụ Quận ủy đã mạnh dạn nên khá đầy đủ những mặt mạnh, yếu trong điều hành lãnh đạo chung, trong quan hệ cư xử, trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý.

Đánh giá chung, Ban Thường vụ Quận ủy đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, chân thành, nói hết, nói thật từng suy nghĩ của mỗi cá nhân đối với sự lãnh đạo chung của Ban Thường vụ Quận ủy. Tổ công tác Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, phân tích và chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm của tập thể và cá nhân để có cơ sở sửa chữa sau kiểm điểm.

a) Nhận thức về tư tưởng chính trị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ:

* Trong phát triển kinh tế: Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận lần I, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập thể Ban Thường vụ Quận ủy đều nhận thức đúng đắn về chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Ban Thường vụ Quận ủy đã có quan điểm chỉ đạo rõ nét về phát triển kinh tế hộ, kinh tế ngoài quốc doanh. Cụ thể đào tạo môi trường pháp lý thuận lợi qua việc cải cách thủ tục hành chính, mở cơ chế thoáng để thu hút các nhà đầu tư. Từ đó, số cơ sở sản xuất tăng nhanh, số lao động cũng tăng nhanh, số thu ngân sách hàng năm cũng tăng. Trong 3 năm qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Phát huy nội lực và xem trọng yếu tố đầu tư từ bên ngoài theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Thường vụ Quận ủy đã có nhiều chủ trương thông thoáng để kêu gọi đầu tư, trong đó xác định quan điểm chính quyền là bạn đồng hành với các nhà doanh nghiệp để có hướng giúp đỡ một cách thiết thực.

Từ những nỗ lực cố gắng trên, kết quả cụ thể đã cho thấy mức tăng trưởng kinh tế của Quận mỗi năm đều tăng từ 10 – 14%. Trong cơ cấu kinh tế chung, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao và là ngành chủ đạo tạo sức bật để phát triển kinh tế Quận theo cơ cấu: Công nghiệp – thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Kinh doanh Thương mại – Dịch vụ tuy phát triển chưa tương xứng tầm vóc và điều kiện của Quận hiện nay, nhưng về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong sinh hoạt và đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Ban Thường vụ Quận ủy luôn có quan điểm xem trọng bởi dù tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh nhưng đất nông nghiệp vẫn còn chiếm trên 55% và các hộ dân sống bằng nông nghiệp vẫn còn nhiều. Từ nhận thức đó, trong chỉ đạo về chủ trương, Thường vụ Quận ủy xác định quan tâm đến sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp… Trong chăn nuôi đã chú trọng lãnh đạo giữ ổn định đàn heo và bò sữa mặc dù giá cả thị trường luôn biến động theo xu hướng không thuận lợi cho người chăn nuôi. Hiện nay, Thường vụ Quận ủy chủ trương giữ đàn bò sữa theo hướng không tăng số lượng mà đầu tư cao về chất lượng, không để thoái hóa. Mặc khác, chủ trương đẩy mạnh chăn nuôi bồ câu, cá sấu, cá kiểng, cá thịt, gà lai thả vuờn.

Tồn tại ở lĩnh vực này là tiềm năng về vốn đầu tư còn đạt thấp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn hạn chế, đầu tư cho nông nghiệp chưa ngang tầm. Trong thương mại – dịch vụ, Ban Thường vụ Quận ủy chưa nghiên cứu đề ra chiến lược phát trriển ngành thương mại – dịch vụ đúng mức. Quản lý Nhà nước ở lĩnh vực kinh tế theo định hướng XHCN có nhiều cố gắng nhưng còn mặt thiếu sót. Kinh tế Quận cơ bản đã ổn định, tuy nhiên kinh tế quốc doanh và HTX vẫn chưa có điều kiện để phát huy đẩy mạnh. Việc chuyển đổi Cty Đông Hưng thành Cty Cổ phần Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo thực hiện chậm.

* Trong văn hóa – xã hội: Với mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa – xã hội, Ban Thường vụ Quận ủy chủ trương thực hiện xã hội hóa các mặt văn hóa – xã hội theo Nghị định 90 của Chính phủ. Chủ trương này đã được thể hiện bằng quyết định đúng đắn của Ban Thường vụ Quận ủy là tập trung dồn sức xây dựng trường lớp, trạm xá, trung tâm y tế, khu vui chơi văn hóa – thể dục thể thao nhằm ưu tiên chăm lo việc học hành và sức khỏe của nhân dân. Đời sống văn hóa ở cơ sở cả về tinh thần và vật chất được quan tâm chăm sóc. Chương trình xóa đói giảm nghèo phát huy tốt tác dụng. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo được Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo. Chất lượng dạy và học được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệo các cấp đạt khá theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Tồn tại ở lĩnh vực này là do Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo chưa sâu sát, chưa đánh giá đúng mức, còn bị đọng ở giải pháp nên tình hình phòng và chống tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống tệ nạn ma túy hiệu quả chưa cao, giữa chống và xây trên lĩnh vực văn hóa còn khoảng cách. Sự kết hợp giữa các ngành chức năng chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết nhưng Ban Thường vụ Quận ủy chưa kịp thời chỉ đạo khắc phục. Mặt khác, do các loại tệ nạn này ngày càng biến tướng rất tinh vi, phức tạp, rất khó phát hiện để xử lý. Ban Thường vụ Quận ủy còn lúng túng trong chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình dân nhập cư ngày càng đông kéo theo hàng loạt vấn đế xã hội như: học hành, chữa bệnh, việc làm… nhưng chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy chưa đáp ứng ngang tầm.

* Trong xây dựng Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy nhận thức vị trí của tổ chức cơ sở Đảng rất quan trọng, Đảng bộ có mạnh hay yếu phần lớn là do tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới có phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ sở hay không. Từ nhận thức đó, trong quan điểm lãnh đạo của Ban Thường vụ Quân ủy tập trung hướng về cơ sở, phân công từng Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách 43 Chi, Đảng bộ cơ sở, xếp lịch công tác thường xuyên đi cơ sở.

Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm dù trong điều kiện Quận mới còn nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội Quận từ ngày thành lập đến nay. Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã lãnh đạo giữ được không khí xây dựng Quận mới, xác định tư tưởng vượt mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên từng bước xây dựng Quận phát triển ổn định. Mặc dù cán bộ Đảng viên, CNV tập hợp từ nhiều nguồn nhưng trong làm việc tất cả đều đồng tâm hiệp lực với mục đích duy nhất vì sự phát triển và lớn mạnh của Quận 12.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Quận ủy nhận thức khi có chủ trương đúng thì vấn đề quyết định là cán bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ diện Thành ủy quản lý và diện Quận ủy quản lý.

Công tác kiểm tra Đảng có nhiều cố gắng, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm 1999, đã thi hành kỷ luật 11 Đảng viên, một số trường hợp phức tạp Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp chỉ đạo và cử Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách cùng các ban Đảng xem xét giải quyết cụ thể.

Tồn tại trong công tác xây dựng Đảng là có những vấn đề bức xúc trong cuộc sống có liên quan đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ Đảng viên và nhân dân chưa được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm giải quyết đúng mức (vấn đề giải tỏa đền bù, hợp thức nhà ở, đất ở, dân tạm trú, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội…); Chưa có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi bộ khu phố. Công tác Đảng ở cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn yếu (cả công tác tuyên huấn, kiểm tra, Đảng vụ...)

Công tác vận động quần chúng được quan tâm Thường vụ Quận ủy đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo công tác quần chúng, trong đó đã ra Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, chủ trương làm việc với Đảng ủy các phường để nắm chắc tình hình, đề ra biện pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Xây dựng lực lượng chính trị nòng cồt ở các tổ chức quần chúng. Các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc mở rộng nhiều loại hình để tập hợp quần chúng, quan tâm đến lợi ích thiết thực của quần chúng, Ban Thường vụ Quận ủy nhận định với những cố gắng nêu trên và với tinh thần tôn trọng quần chúng, với truyền thống của người dân trên chiến khu An Phú Đông – Thạnh Lộc, nếu có tình hình biến động xảy ra, quần chúng vẫn một lòng tin Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. Tồn tại trong công tác vận động quần chúng là năng lực và phương pháp vận động quần chúng trong cán bộ Đảng viên còn phải cố gắng nhiều hơn, lực lượng nòng cốt tuy có nhiều phát triển về số lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng.

* Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng: Ban Thường vụ Quận ủy nhận thức đây là yêu cầu quan trọng trong thời kỳ đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch hiện nay. Được sự ủy nhiệm của Ban Chấp hành, hàng năm Ban Thường vụ Quận ủy đều xây dựng nghị quyết về an ninh quốc phòng, triển khai đến tận cơ sở thực hiện. Được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy, hàng quý thường trực Quận ủy đều họp các ngành khối nội chính đánh giá tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác thực thi bảo vệ pháp luật. Khi có tình hình đột xuất, Ban Thường vụ Quận ủy họp để quán triệt nội bộ và triệu tập cuộc họp cơ sở bất thường để triển khai quán triệt kịp thời. Trong quan điểm chỉ đạo, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm đến mặt bằng an ninh cơ sở, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỉ đạo việc ký kết liên tịch giữa Công an – Quân sự, Quận Đoàn – Hội Cựu chiến binh, sử dụng lực lượng tổng hợp đổ phòng ngừa và tấn công các loại tội phạm. Công tác diễn tập phòng thủ, kiểm tra phương án được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tập trung và chất lượng tốt, chỉ tiêu giao quân hàng năm đều đạt kế hoạch trên giao. Tồn tại ở lĩnh vực này là Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo công tác quản lý các loại đối tượng từng nơi chưa chặt, chuyển hóa địa bàn phức tạp, công tác xóa điểm nóng về tệ nạn xã hội thực hiện chưa đồng bộ.

b) Đạo đức lối sống:

Nghị quyết TW 6 (lần 2) có nhận định “Một bộ phận Đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống...”, liên hệ Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy nhận thấy có hiện tượng này nhưng không nhiều. Trong chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết TW 6 có nhận định một bộ phận Đảng viên thiếu ý thức rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, biểu hiện cụ thể là thiếu gắn bó với quần chúng, không làm tốt công tác quần chúng. Về vấn đề này, Ban Thường vụ Quận ủy xin kiểm điểm như sau:

* Trong Đảng bộ: Dù đời sống còn nhiều khó khăn và mặt trái của cơ chế thị trường tạo sức ép về tâm lý, tư tưởng rất lớn nhưng cơ bản đa số cán bộ Đảng viên đều giữ được lập trường chính trị, phẩm chất cách mạng, sống trong sạch, chấp nhận khó khăn chứ không chạy theo lối sống thực dụng, không sa ngã bởi cám dỗ của vật chất, tiền tài, danh vọng. Ban Thường vụ Quận ủy đã ra nghị quyết lãnh đạo về công tác chống tham nhũng hàng năm, trong đó lưu ý những đơn vị có chức năng thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết hồ sơ thủ tục cho dân và nhấn mạnh những nơi nào có tiêu cực tham nhũng xảy ra thì Bí thư và thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận ủy.

Tồn tại ở lĩnh vực này là Ban Thường vụ Quận ủy chưa có biện pháp chỉ đạo, xử lý kiên quyết đối với một số cán bộ Đảng viên có liên quan đến việc tiếp dân còn biểu hiện thiếu hòa nhã, khó dễ, bàng quang trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Một số Đảng viên biểu hiện lối sống cơ hội, có động cơ thiếu trong sáng trong xác lập mối quan hệ nhằm mục đích trục lợi cá nhân cả về chính trị và kinh tế. Về chính trị, đó là những quan hệ nhằm vào các đồng chí lãnh đạo để tạo uy thế với mục đích được quan tâm cất nhắc, đề bạt. Về kinh tế, đó là những quan hệ với mục đích vụ lợi về vật chất. Số này tuy không nhiều, nhưng đã làm ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Đảng. Tinh thần đoàn kết nội bộ nói chung là tốt nhưng đôi lúc cũng còn biểu hiện bằng mặt mà không bằng lòng, thậm chí có biểu hiện tập hợp bàn tán, nói xấu nội bộ với dụng ý cá nhân. Tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ được phát huy nhưng có lúc thiếu chân thành, tế nhị nên chưa đạt yêu cầu mong muốn. Khuyết điểm này thuộc về trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy, trong đó trực tiếp là thường trực Quận ủy.

* Trong Ban Thường vụ Quận ủy: Từng cá nhân Ủy viên Thường vụ Quận ủy có ý thức giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, sống gương mẫu, lành mạnh, giữ được tư cách của cán bộ lãnh đạo. Nhiều đồng chí có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để tiến bộ. Đối với công việc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó đào sâu suy nghĩ lĩnh vực mình đang phụ trách và các lĩnh vực khác để góp phần cùng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo tốt các hoạt động của Quận. Đối với gia đình và xã hội, các ủy viên Thường vụ Quận ủy có nhiều cố gắng trong tổ chức sắp xếp cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái gương mẫu, có quan hệ tốt với quần chúng nơi công tác và địa bàn cư trú.

Trong Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí với tuổi đời bình quân tương đối trẻ nên có sự nhạy bén, năng động, cùng tập trung sức lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có biểu hiện mất đoàn kết trong một số ủy viên Thường vụ Quận ủy. Đây là điểm cơ bản nhất có ảnh hưởng lớn đến uy tín của Ban Thường vụ và không làm tấm gương trong Ban Chấp hành và trong toàn Đảng bộ. Điều này tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và thường trực Quận ủy phải nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

c) Chỉ đạo điều hành:

* Đối với cơ sở: Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo và điều hành theo quy chế hoạt động, trong đó có phân công cụ thể mỗi đồng chí ủy viên Thường vụ Quận ủy theo dõi phụ trách đều khắp ở 43 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Thông qua sự phân công này, từng ủy viên thường vụ đều phát huy khá tốt việc tham gia chỉ đạo điều hành cơ sở, nhất là những công tác trọng tâm do Thường vụ Quận ủy hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ có nghị quyết lãnh đạo. Trong các cuộc họp Thường vụ Quận ủy, ngoài nội dung chính được tập trung đóng góp, các ủy viên Thường vụ Quận ủy còn phản ánh tình hình theo dõi chỉ đạo cơ sở mình phụ trách để tập thể Thường vụ Quận ủy cùng thông hiểu và tập trung sức lãnh đạo (vận động mua công trái, nhà tình thương, phát triển Đảng, dư luận xã hội, tiến độ xây dựng các công trình...). hàng quý, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức họp giao ban Bí thư ngành và Bí thư phường để nắm tình hình hoạt động chung, nghe phản ánh và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cơ sở. Một số vấn đề lớn có nội dung quan trọng, tập thể Thường vụ Quận ủy họp lại để đánh giá và có ý kiến chỉ đạo như công tác nhân sự, quy hoạch mạng lưới trường lớp, tiến độ sử dụng nguồn vốn ngân sách các công trình xây dựng cơ bản, thu thuế, kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm.

* Trong Ban Thường vụ Quận ủy: Sự chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chú, trong đó đánh giá cao tính tập trung để phát huy tính cương quyết trong lãnh đạo nhưng cũng đề cao tính dân chủ để khơi dậy sức sáng tạo mang tính trí tuệ của tập thể Thường vụ Quận ủy. Về cơ chế làm việc, Thường trực Quận ủy, xin chủ trương của Thường vụ Quận ủy những vấn đề trọng tâm cấp bách trong chỉ đạo điều hành. Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, báo cáo trước Ban Chấp hành những vấn đề đã thực hiện theo nghị quyết của Ban Chấp hành và của cấp trên.

Tồn tại ở lĩnh vực này là dù có nhiều cố gắng nhưng do công việc đôi lúc dồn dập nên sự chỉ đạo điều hành của Thường vụ Quận ủy chưa khoa học, còn mang tính dàn trải, thiếu tập trung. Tính dân chủ chưa được phát huy đúng mức trong nội bộ Ban Thường vụ Quận ủy, tính tập trung đôi lúc chưa nghiêm. Trong điều hành chỉ đạo chung, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy chưa kịp thời đề ra biện phảp giải quyết vấn đề mất đoàn kết hoặc các biểu hiện bằng mặt mà không bằng lòng, điều này đã làm hạn chế đến việc đấu tranh xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng có lúc nội bộ Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy chưa thống nhất cao, khuyết điểm này thuộc về trách nhiệm của từng ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trong đó trực tiếp vẫn là Thường trực Quận ủy. Một số việc đã chủ trương, có nghị quyết, qua kiểm điểm thực hiện có nội dung đạt hiệu quả (nghĩa vụ quân sự, thuế, công trái...), nhưng cũng có việc qua kiểm tra thực hiện không hiệu quả (công trình Trung tâm Y tế...). Tinh thần đoàn kết nội bộ trong Ban Thường vụ Quận ủy có lúc biểu hiện chưa cao, việc đóng góp xây dựng nhau chưa được đề cao trên tinh thần thân ái, cở mở.

II. PHẦN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

Các ủy viên Thường vụ Quận ủy đều chuẩn bị kỹ bản kiểm điểm cá nhân, riêng các đồng chí được Thành ủy giới thiệu một số nội dung cần kiểm điểm đã bổ sung đưa vào bản tự kiểm của mình. Các bản kiểm điểm cá nhân của ủy viên Thường vụ quận ủy đều thông qua đồng chí Bí thư Quận ủy, riêng các đồng chí trong Thường trực Quận ủy phải thông qua trước tổ công tác Thành ủy. Bản kiểm điểm của ủy viên Thường vụ Quận ủy đều liên hệ trách nhiệm cá nhân cụ thể, những vấn đề được Thành ủy giới thiệu cho một số cá nhân đều được đưa vào bản kiểm điểm hoặc có giải trình riêng. Tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và tổ công tác Thành ủy đã đóng góp thẳng thắn những ưu, khuyết điểm của từng ủy viên Thường vụ Quận ủy. Tinh thần, thái độ tự phê bình và phê bình được đánh giá nghiêm túc, trách nhiệm.

III. KẾT QUẢ SAU KIỂM ĐIỂM

Sau khi kết thúc kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm chung và đề ra hướng khắc phục sửa chữa những tồn tại, yếu kém. Từng ủy viên Thường vụ Quận ủy qua kiểm điểm đã tự điều chỉnh, tự sửa chữa để hiểu và thông cảm nhau hơn. Không khí sinh hoạt Thường trực Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy sau kiểm điểm có bước chuyển biến tốt hơn.

Khi kiểm điểm xong, từng ủy viên Thường vụ quận ủy đều được đưa về chi bộ giới thiệu những ưu khuyết điểm trong quá trình kiểm điểm để chi bộ góp ý và bỏ phiếu phân loại tư cách Đảng viên.

PHẦN THỨ BA

KIỂM ĐIỂM Ở CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

I. KIỂM ĐIỂM TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Sau bước quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 và các tài liệu liên quan, các Chi, Đảng bộ đã tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện. Bản kiểm điểm do đồng chí Bí thư Chi, Đảng bộ trực tiếp soạn thảo có sự đóng góp của tổ công tác và khi đảm bảo chất lượng nội dung mới tiến hành hội nghị. Hầu hết Cấp ủy cơ sở đều đầu tư cao cho bản kiểm điểm, đợt sau rút kinh nghiệm đợt trước nên tránh được lối diễn đạt chung chung, thiếu thực tế. Các Đảng bộ Phường và 3 Đảng bộ Ngành đều đưa bản kiểm điểm Cấp ủy về các Chi bộ trực tiếp đóng góp. Các Chi bộ ngành đều thống nhất từ trong Cấp ủy và tổ công tác trước khi ra Chi bộ.

Đánh giá chung, quá trình chuẩn bị bản kiểm điểm của tập thể Cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, trong kiểm điểm thể hiện được tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm, tồn tại trong bản kiểm điểm Cấp ủy là có nhiều ý kiến đóng góp đối với bản kiểm điểm tập thể Cấp ủy sa vào sự vụ, thiếu phân tích chiều sâu. Tỷ lệ nội dung đóng góp sự lãnh đạo của Cấp ủy trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống còn ít hơn so lĩnh vực khác.

II. KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN

Nhìn chung, đại bộ phận cán bộ Đảng viên thể hiện khá tốt tư cách Đảng viên, xác định được nhiệm vụ để phấn đấu rèn luyện, học tập, có ý thức củng cố xây dựng Đảng, giữ cho Đảng được trọng sạch, vững mạnh (thể hiện rõ nét ở khối phường, lực lượng vũ trang, khối Đảng và khối đoàn thể). Qua kiểm điểm, đã có nhiều gương Đảng viên tiêu biểu, chịu khó nghiên cứu, miệt mài với công việc, chăm lo thế hệ trẻ, quan tâm đến sự phát triển đi lên của Quận. Quá trình kiểm điểm, Đảng viên có ý thức hơn trong công tác chống tiêu cực.

Sau đợt tự phê bình và phê bình, gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), sinh hoạt bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng về hoạt động xây dựng chỉnh đốn Đảng, sinh hoạt kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đã có tác động vào đội ngũ cán bộ Đảng viên về tình cảm và tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên. Một số đơn vị có chức năng tiếp dân đã nâng cao trách nhiệm và thái độ tiếp dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Từng Đảng viên có tự điều chỉnh về tính gương mẫu trong công tác và lối sống. Ý thức tổ chức kỷ luật cũng được nâng lên, sau bầu cử HĐND các cấp, Quận đã điều động chuyển công tác 11 trường hợp cán bộ. Nhìn chung, các đồng chí đều chấp hành nghiêm túc sự phân công của Quận ủy.

Hạn chế qua kiểm điểm Đảng viên là trình độ nhận thức lý luận chính trị của một bộ phận Đảng viên còn yếu so yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, một số nguyên tắc về tổ chức Đảng, sinh hoạt Đảng chưa nắm chắc như: quy định của Điều lệ Đảng về vắng mặt bao nhiêu lần họp Chi bộ sẽ bị xử lý kỷ luật, các hình thức kỷ luật của Đảng viên... một số Đảng viên có tâm tư, lo lắng chi phối cuộc sống gia đình riêng, sự tác động mặt trái cơ chế thị trường... chưa toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung.

Tinh thần tự giác trong tự phê bình nhìn chung ở một số đơn vị còn hạn chế, khi vào kiểm điểm nặng về chuyên môn, chưa đi sâu liên hệ mặt nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Mặt tồn tại hạn chế nêu chung chung, ít phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

II. KẾT QUẢ CHUNG CỦA KIỂM ĐIỂM

1. Về tổ chức cơ sở Đảng:

* Có 24/43 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, gồm:

- Đảng bộ Phường: Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhứt, Trung Mỹ Tây, Thạnh Lộc, Thới An, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông.

- Chi bộ Ngành có: Liên đoàn Lao động Quận, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Quận Đoàn, Tòa án, Phòng Tổ chức Chính quyền, Chi cục Thuế, Trung tâm Dạy nghề, phòng Tổ chức – Kế hoạch và Đào tạo, Thanh tra Nhà nước, Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình, phòng Y tế và Phòng Kinh tế.

* Có 19 tổ chức cơ sở Đảng đạt loại khá gồm:

- Đảng bộ Phường: Thạnh Xuân, Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành.

- Chi bộ Ngành gồm: Phòng Giáo dục Đào tạo, Công an, Quân sự, Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Thị trường 12B, Ban Quản lý Dự án, Phòng VHTT-TDTT, xí nghiệp Công trình Giao thông Đô thị – Quản lý Nhà, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công ty sản xuất – dịch vụ Đông Hưng, Viện Kiểm sát, Phòng Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Văn phòng Quận ủy và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Quận.

So với kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng năm 1997, có 2 đơn vị từ yếu vươn lên khá (Đảng bộ phường Thạnh Xuân và Tân Chánh Hiệp), 17 tổ chức cơ sở Đảng từ khá vươn lên đạt trong sạch, vững mãnh (Đảng bộ phường Thới An, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp; Chi bộ Liên đoàn Lao động, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, Tòa án, phòng Tổ chức Chính quyền, Chi cục Thuế, phòng Kinh tế và phòng Lao động – Thương binh – Xã hội).

- Số chi, Đảng bộ giữ vững danh hiệu và chất lượng được nâng lên gồm: Đảng bộ phường Tân Thới Nhứt, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Thạnh Lộc và Chi bộ Trung tâm Dạy nghề).

- Số tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh mới gồm có: Quận Đoàn và Chi bộ Ủy ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình (do mới thành lập nên trong năm 1997 không phân loại).

2. Về phân loại Đảng viên:

- Tổng số Đảng viên tham gia phân loại năm 1998 – 1999 là: 1.318 Đảng viên; trong đó Đảng viên đủ tư cách là 1.298 Đảng viên. Số còn lại với các lý do sau:

- Có vi phạm tư cách 18 đồng chí.

- Số không đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng là 01 đồng chí.

- Số Đảng viên xin ra khỏi Đảng là 01 đồng chí.

Ban Thường vụ Quận ủy đã trao cờ Chi, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh cho 24 tổ chức cơ sở Đảng và biểu dương 90 Đảng viên nhân buổi mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng 3/2.

3. Kết quả phân tích chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2000:

- Đảng viên đủ tư cách 1.587/1.624 đạt 97,72%

- Có 30/43 Chi, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ 69,76%

- Đảng viên vi phạm tư cách: 37.

PHẦN THỨ TƯ

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

1. Lãnh đạo Đảng, chính quyền có sự phối kết hợp chặt chẽ, nghiên cứu nắm chắc nội dung và văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trên, tổ chức quán triệt kỹ và sâu trong đội ngũ Đảng viên, quần chúng cốt cán ngoài Đảng, trước khi tiến hành kiểm điểm.

2. Đòi hỏi tính tự giác cao trong từng tổ chức cơ sở Đảng và từng Đảng viên, trước hết là tính gương mẫu của đồng chí Bí thư và Thủ trưởng.

3. Chủ trương lấy ý kiến đóng góp cho Đảng viên của Tổ trưởng tổ Dân phố nơi cư trú là chủ trương đúng, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho tổ chức Đảng về Đảng viên mình quản lý; Có tác dụng để Đảng viên ý thức rèn luyện về lối sống của bản thân và gia đình, gắn bó với quần chúng nơi cư trú.

4. Thường xuyên đưa chế độ tự phê bình và phê bình trở thành nề nếp trong các cuộc họp của Cấp ủy và Chi bộ cơ sở. Các Cấp ủy Đảng có kế hoạch kiểm tra và giúp đỡ những Đảng viên được phê bình góp ý có điều kiện khắc phục khuyết nhược điểm .

5. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Qua kiểm điểm xây dựng cho được hướng khắc phục sửa chữa cụ thể của từng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên./.

                                                                       BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Thông báo